Telefon: +420 379 494 222
E-mail: info@mestyskolovec.cz
Vesnice roku 2010 Plzeňského kraje
a stříbrná Vesnice 2010 České republiky.
Sociální sítě
Instagram Youtube
Hledání
vyhledávání

Usnesení Zastupitelstva městyse Koloveč č. 4/2009

 

Usnesení

ze 4. jednání ZM Koloveč konaného dne 22.06.2009 od 19.00 hod. v restauraci Sauna v Kolovči


Zastupitelstvo Městyse Koloveč:

Schvaluje:

1. navržený program jednání

2. Zápis a Usnesení ze 3 . jednání ZO ze dne 27.04. 2009

7. rozpočtové opatření č.1/2009 (viz příloha č. 2 zápisu)

12. aby bylo upuštěno od vymáhání pohledávek dlužníků MUDr. Aloise Laška, posledně bytem Lidická 324, Koloveč, datum úmrtí 18.12.2007, pohledávka ve výši 6.290,- Kč a Jitky Novákové, posledně bytem Lidická 348, Koloveč, dlouhodobě umístěné v LDN v Nemocnici Domažlice pro svůj trvale zhoršený zdravotní stav, pohledávka ve výši 1.194,- Kč.

13. prodej nemovitosti z vlastnictví Městyse Koloveč – částí pozemků KN č. 646/12, 646/13 a 646/32 – ostatní plochy o celkové výměře cca 30 m2 v k.ú. a městysi Koloveč , zájemci panu Janu Hovorkovi, bytem Kurčatovova 324, 109 00 Praha 10, přechodně bytem Tyršova 40, 345 43 Koloveč s tím, že kupní cena bude činit 60,-Kč/m2 pozemku a dále, že kupující uhradí náklady spojené s vyhotovením GP na rozdělení pozemků a příslušné správní poplatky spojené s vkladem vlastnického práva do KN. Vlastní prodej nemovitostí bude uskutečněn na základě kupní smlouvy, která bude obsahovat ustanovení o zřízení předkupního práva věcného po dobu 3 let a práva zpětného odkoupení nemovitosti za původní cenu v případě nenaplnění účelu do 3 let od nabytí předmětného pozemku, ve prospěch prodávajícího.

14. prodej nemovitosti z vlastnictví Městyse Koloveč – pozemku KN č. 1433/2 – orná půda o celkové výměře 131m2 v k.ú. a městysi Koloveč, zájemci panu Tomáši Lucákovi, bytem Růžová 49, 345 43 Koloveč, s tím, že kupní cena bude činit 125,-Kč/m2 pozemku a dále, že kupující uhradí náklady spojené s vkladem vlastnického práva do KN. 15. prodej nemovitosti z vlastnictví Městyse Koloveč – části pozemku KN č. 1383/18 – orná půda o celkové výměře cca 420m2 v k.ú. a městysi Koloveč, zájemům manželům Ing. Milanovi a Mgr. Jitce Gabrielovým, bytem Bezručova 357, 345 43 Koloveč s tím, že kupní cena bude činit 200,-Kč/m2 pozemku a dále, že kupující uhradí náklady spojené s vyhotovením GP na rozdělení pozemku a příslušné správní poplatky spojené s vkladem vlastnického práva do KN.

16. směnu nemovitostí – části pozemku KN č. 1433/4 – orná půda o celkové výměře cca 480 m2 v k.ú. a městysi Koloveč, ve vlastnictví Městyse Koloveč, IČ 00253481, se sídlem Tyršova 10, 345 43 Koloveč za část pozemku BPK č. 1229 o celkové výměře cca 480 m2 v k.ú. a městysi Koloveč ve vlastnictví Petra Zoubka, bytem Sportovní 239, 345 43 Koloveč s tím, že směna pozemků proběhne co do výměry v poměru 1:1 a náklady spojené s vyhotovením GP na rozdělení pozemku a příslušné správní poplatky spojené s vkladem vlastnického práva do KN uhradí obě strany společně, každý rovným dílem.

17. koupi nemovitostí do vlastnictví městyse Koloveč - část pozemku BPK č. 1229 o celkové výměře cca 183 m2, v k.ú. a městysi Koloveč z vlastnictví Petra Zoubka, bytem Sportovní 239, 345 43 Koloveč, část pozemku BPK č. 1228 o celkové výměře cca 159 m2 v k.ú. a městysi Koloveč z vlastnictví Zemědělské a.s. Koloveč, IČ 47717700, se sídlem Tyršova 146, 345 43 Koloveč, část pozemku BPK č. 1227 o celkové výměře cca 380 m2 v k.ú. a městysi Koloveč a část pozemku BPK č. 1226 o celkové výměře cca 204 m2 v k.ú. a městysi Koloveč z vlastnictví Václava Tampíra, bytem Tichá 704/17, 318 00 Plzeň s tím, že kupní cena bude činit max. 35,-Kč/m2 pozemku a že kupující strana uhradí náklady spojené s vyhotovením GP na rozdělení pozemku a příslušné správní poplatky spojené s vkladem vlastnického
práva do KN.

18. koupi nemovitostí do vlastnictví Městyse Koloveč – část pozemku BPK č. 1228 o celkové výměře cca 556 m2, v k.ú. a městysi Koloveč z vlastnictví Zemědělské a.s. Koloveč, IČ 47717700, se sídlem Tyršova 146, 345 43 Koloveč, část pozemku BPK č. 1227 o celkové výměře cca 706 m2 v k.ú. a městysi Koloveč a část pozemku BPK č. 1226 o celkové výměře cca 346 m2 v k.ú. a městysi Koloveč z vlastnictví Václava Tampíra, bytem Tichá 704/17, 318 00 Plzeň s tím, že kupní cena bude činit max. 260,-Kč/m2 pozemku a že kupující strana uhradí náklady spojené s vyhotovením GP na rozdělení pozemku a příslušné správní poplatky spojené s vkladem vlastnického práva do KN.

19. podání žádosti o bezúplatný převod pozemků - zbytku parcely BPK č. 815, části parcely BPK č. 848 a 859 a části parcely BPK č. 5085 v k.ú. a městysi Koloveč z vlastnictví Pozemkového fondu České republiky, IČ 45797072, se sídlem Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 do vlastnictví Městyse Koloveč, IČ 00253481, se sídlem Tyršova 10, 345 43 Koloveč s tím, že převod pozemků bude bezplatný a že převádějící strana uhradí náklady spojené s vyhotovením GP na rozdělení pozemku a příslušné správní poplatky spojené s vkladem vlastnického práva do KN.

20. podání žádosti o bezúplatný převod pozemků - parcel KN č. 1532/4 a 1536 - ostatní plocha – ostatní komunikace v k.ú. a městysi Koloveč z vlastnictví České republiky – Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových, IČ 69797111, se sídlem Rašínovo nábřeží 390/42, 128 00 Praha 2 do vlastnictví Městyse Koloveč, IČ 00253481, se sídlem Tyršova 10, 345 43 Koloveč s tím, že převod pozemků bude bezplatný a že převádějící strana uhradí náklady spojené s vyhotovením GP na rozdělení pozemku a příslušné správní poplatky spojené s vkladem vlastnického práva do KN.

21. uzavření smlouvy o zajištění administrace dotace na UPGRADE CzechPOINT mezi Městysem Koloveč a Městem Domažlice v souladu s ust. § 46 odst. 2 písm. a) a ust. § 48 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích ( obecní zřízení ), ve znění pozdějších předpisů. Cena za předmět smlouvy bude činit 1000,- Kč.

22. uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o úvěru reg. č. 0312809200143 ze dne 31.3.2009 mezi Městysem Koloveč a poskytovatelem úvěru KB a.s. Domažlice

23. zadání zpracování podrobné analýzy současného stavu a koncepce rozvoje školství v Městysi Koloveč v dalších letech s cílem zajistit objektivní podklad pro rozhodování Městyse v otázce přijímání opatření souvisejících se zajištěním dalšího rozvoje obou škol s výhledem na dalších 5 – 10 let.

24. poskytnutí finančního příspěvku Městyse Koloveč ZŠ Koloveč ve výši nezbytně nutné na opravu střešní krytiny přístavby ZŠ v Kolovči s tím, že Městys Koloveč nejdříve prověří výši finančních prostředků, které má ZŠ k dispozici na úhradu shora uvedených nákladů a dále prověří u dodavatelské firmy IZOFILL – A s.r.o. vhodnost možných variant oprav této střešní krytiny v závislosti na jejím technickém stavu.

25. poskytnutí finančního příspěvku městyse Koloveč MŠ Koloveč ve výši nezbytně nutné na úpravu vnitřních prostor MŠ v Kolovči.

27. aby Městys Koloveč nevyužil pro rok 2010 možnosti dané ust. § 12 zákona č. 338/1992 Sb. o dani z nemovitosti v platném znění, tj. nestanovil prostřednictvím OZV městyse pro všechny nemovitosti na území celého městyse jeden místní koeficient ve výši 2, 3, 4 nebo 5, kterým by se vynásobila daňová povinnost poplatníků s tím, že městys bude hledat jiné dostupné zdroje jak vylepšit rozpočet městyse v roce 2010.

Volí:

3. ověřovatele Zápisu a Usnesení ze 4. jednání ZM ze dne 22.06.2009 a to paní Mgr. Jitku
Gabrielovou a pana Petra Hájka.

Bere na vědomí:

4. informaci o splnění úkolu daného starostovi městyse Usnesením ze 3 . jednání ZM ze dne 27.04. 2009, spočívajícího ve zveřejnění Oznámení o vydání opatření obecné povahy, kterým se vydává změna č. 4 ÚPD SÚ Koloveč na úřední desce Úřadu městyse Koloveč.

5. informaci o Změna statutu obce Koloveč na Městys Koloveč, přidělení vlajky Městyse a vydání Knihy „Koloveč – obrazy z dějin a současnosti městečka“.

Souhlasí:

6. se závěrečným účtem obce Koloveč, resp. s celoročním hospodařením obce Koloveč v roce 2008, bez výhrad ( závěrečný účet obce Koloveč pro r. 2008 - viz. příloha č. 1 zápisu).

8. s financováním dotovaných projektů „ Výměna oken a vchodových dveří v objektu mateřské školy a zdravotního střediska v Kolovči“, „Výměna oken a vchodových dveří objektu mateřské školy v Kolovči“, „ Lidová hra – Přemílání bab na mladá děvčata v divotvorném Kolovečském mlýnu“, „ Reprodukce požární techniky– nákup nové cisternové automobilové stříkačky pro JSDH Městyse Koloveč“, „UPGRADE stávajícího pracoviště CZECHPOINT“, „ Terénní pečovatelská služba“, „Dětské hřiště Koloveč pro věkovou kategorii dětí ve věku 1-12 let“ z rozpočtu Městyse Koloveč, případně jiných zdrojů ( dotace, překlenovací úvěr apod. ) a to minimálně ve výši celkových výdajů projektů.

9. s předložením a financováním projektu „Věda – technika – informace pro školu“ týkajícího se modernizace učeben chemie, fyziky a cizích jazyků, včetně vybavení ostatních učeben a učitelů základní školy výpočetní technikou s cílem zvýšení efektivity výuky ZŠ v Kolovči do výše 2.000.000,- Kč z rozpočtu městyse Koloveč

10. s předložením a financováním dotovaného projektu„Zateplení obvodového pláště včetně stropů pod půdními prostorami a výměna otvorových výplní budovy Základní školy v Kolovči“ z rozpočtu městyse Koloveč, případně jiných zdrojů ( dotace, překlenovací úvěr apod. ) a to minimálně ve výši celkových výdajů projektu.

11. s předložením a financováním dotovaného projektu z „Programu podpory sociálních služeb s regionální/místní působností – Plzeňský kraj“ na realizaci projektu „ Terénní pečovatelská služba v roce 2010“ z rozpočtu městyse Koloveč, případně jiných zdrojů (překlenovací úvěr apod. ) a to minimálně ve výši celkových výdajů projektu.

26. se závěrečným účtem svazku Domažlicko, resp. s celoročním hospodařením svazku
v roce 2008, bez výhrad ( závěrečný účet svazku pro r. 2008 - viz. příloha č. 3 zápisu ).

Zapsala: Vladimíra Ledvinová, pracovnice Úřadu městyse Koloveč

Ověřovatelé usnesení:

Mgr. Jitka Gabrielová Petr Hájek
člen ZM člen ZM


Jana Peclová Ing. Václav Pergl
Místostarostka městyse Starosta městyse

Dokumenty ke stažení

Tento web používá soubory cookies. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.     Více informací o použití cookies