Telefon: +420 379 494 222
E-mail: info@mestyskolovec.cz
Vesnice roku 2010 Plzeňského kraje
a stříbrná Vesnice 2010 České republiky.
Sociální sítě
Instagram Youtube
Hledání
vyhledávání

Usnesení Zastupitelstva obce Koloveč č. 1/2009

 

Usnesení

z 1. veřejného zasedání ZO Koloveč konaného dne 30.03.2009 od 19.00 hod. v restauraci Sauna v Kolovči

Zastupitelstvo Obce Koloveč:
Schvaluje:

1. navržený program jednání.
2. zápis a usnesení z 5. jednání ZO Koloveč ze dne 10.12.2008.
6. rozpočet obce na rok 2009, včetně výše poskytovaných příspěvků ZŠ a MŠ Koloveč, občanským sdružením, svazkům měst a obcí a ostatním právnickým osobám (viz. příloha č.
2 zápisu).
7. posílení rezervního fondu a fondu odměn ZŠ a MŠ Koloveč o finanční částky - u MŠ Koloveč o částku 160.261,20- Kč , z toho do fondu rezervního částku 143.261,20 Kč a do fondu odměn částku 17.000,- Kč a u ZŠ Koloveč o částku 12.982,66 Kč , z toho do fondu rezervního částku 11.069,20 Kč a o fondu odměn částku 1.913,46 Kč, vytvořené jejich zlepšeným výsledkem hospodaření v roce 2008.
8. pronájem nebytových prostor, nemovitost - nebytový prostor – garáž, nacházející se v budově technického vybavení při bytovém domu čp. 324, na pozemku KN č. 1394/6 v k.ú. Koloveč, obci Koloveč, o celkové výměře cca 40 m2 účel pronájmu – ke garážování osobních vozidel podmínky pronájmu - nájemné na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou; nájemné výši 160,-Kč/m2/rok a dále nájemce zajistí na své náklady instalaci odpočtového měřiče spotřeby elektrické energie v pronajatých nebytových prostorech, zájemci pan Janu Čecháčkovi st., bytem Lidická 319, 345 43 Koloveč, za nájemné ve výši 160,- Kč/m2/rok.
9. přijetí daru nemovitostí - pozemku BPK č. 3903, hřbitova o výměře 2135 m2 v k.ú. Koloveč, včetně všech jeho součástí a příslušenství, tj. zejména venkovních úprav, trvalých porostů, hřbitovní zdi a márnice od ŘKF Koloveč, s právem darujícího nebo jeho právního nástupce buď získat tento majetek darem zpět do vlastnictví nebo vydat souhlas s jeho převodem na třetí osobu v případě úmyslu jeho zcizení obdarovaným a dále poskytnutí finančního příspěvku ve výši 6.000,- Kč Biskupství plzeňskému a daru ve výši 24.050,- Kč ŘKF Koloveč a dále zřízení bezplatného věcného, časově neomezeného břemene na pozemku BPK č. 3903, hřbitova o výměře 2135 m2 v k.ú. Koloveč včetně dohody o vymezení rozsahu břemene spočívajícího v právu konání církevních obřadů a dále v právu bezúplatného užívání tohoto pozemku jako hrobových míst duchovních a patronů ve prospěch ŘKF Koloveč a Biskupství plzeňského.
11. podání dalších žádostí o dotace v roce 2009:

 • Dotace PK z programu Rekonstrukce a opravy nemovitého majetku ZŠ a MŠ zřizovaných obcemi Plzeňského kraje v roce 2009 na realizaci projektu „Výměna oken a vchodových dveří a provedení vnitřních a venkovních úprav objektu mateřské školy v Kolovči ve výši 350.000,- Kč včetně DPH(celkové předpokládané náklady akce jsou cca 700.000,- Kč včetně DPH ).Termín pro podání žádosti končí 15.4.2009. Případná dotace může činit maximálně 80% celkových nákladů projektu. O této dotaci nebylo doposud rozhodnuto ( termín zasedání RPK dne 6.4.2009 a ZPK dne 15.6.2009 ).
 • Dotace PK z ROP jihozápad, opatření 2.4 Rozvoj infrastruktury základního, středního a vyššího odborného školství na realizaci projektu „ Modernizace učeben chemie, fyziky a cizích jazyků, včetně vybavení ostatních učeben a učitelů VT s cílem zvýšení efektivity výuky ZŠ v Kolovči“ ve výši 1.572 500,-Kč včetně DPH a to prostřednictvím Základní školy v Kolovči ( celkové předpokládané náklady akce jsou cca 1.700.000,- Kč včetně DPH ). Termín pro podání žádosti končí 22.5.2009. Případná dotace může činit maximálně 85% celkových nákladů projektu. O této dotaci nebylo doposud rozhodnuto.
 • Dotace PK z Programu hospodaření v lesích PK na realizaci projektu „ Obnova, zajištění a výchova lesních porostů Obce Koloveč ve výši cca 40.000,- Kč včetně DPH ( celkové předpokládané náklady akce jsou cca 100.000,- Kč včetně DPH ). Termín pro podání žádosti končí 6/2009. O této dotaci nebylo doposud rozhodnuto.
 • Dotace z PRV ČR – Osa IV. Leader prostřednictvím MAS Pošumaví na realizaci projektu „ Oprava vozovek místních komunikací v ulicích Jabloňové a Luční a vytvoření dvou parkovacích ploch pro osobní vozidla u bytových domů v Lidické ulici v Kolovči“ ve výši cca 350.000,- Kč včetně DPH ( celkové předpokládané náklady akce jsou cca 700.000,- Kč včetně DPH ), případně na jiný vhodný projekt. Termín pro podání žádosti končí 4/2009. O této dotaci nebylo doposud rozhodnuto.

12. podmínky rozhodnutí o přijetí těchto dotací, včetně jejich použití a dofinancování obcí Koloveč v roce 2009:

 • Dotace MVČR – GŘ HZSČR ze státního rozpočtu pro rok 2009 a PK z rozpočtu kraje na realizaci projektu „ Reprodukce požární techniky– nákup nové cisternové automobilové stříkačky pro JSDH obce Koloveč“, ve výši 2.500.000,- Kč včetně DPH ze státního rozpočtu a 2.000.000,- Kč včetně DPH z rozpočtu kraje ( celkové předpokládané náklady akce jsou cca 6.000.000,- Kč včetně DPH ), přičemž schválením státního rozpočtu byla Obci Koloveč přidělena dotace v požadované výši 2.500.000,- Kč včetně DPH ( tyto náklady mohou činit maximálně 70% celkových nákladů projektu ) a usnesením Zastupitelstva Plzeňského kraje č. 75/09 ze dne 16.3.2009 byla Obci Koloveč přidělena dotace v požadované výši 2.000.000,- Kč.
 • Dotace MVČR z Integrovaného operačního programu E-Government v obcích – CzechPOINT na realizaci projektu „UPGRADE stávajícího pracoviště CZECHPOINT“ ve výši 58.259,- Kč včetně DPH( celkové předpokládané náklady akce jsou cca 70.000,- Kč včetně DPH ). Termín pro podání žádosti končí 31.3.2009. Případná dotace může činit maximálně 85% celkových nákladů projektu. O této dotaci nebylo doposud rozhodnuto.
 • Dotace MPSV z Programu podpory sociálních služeb s regionální/místní působností – Plzeňský kraj na realizaci projektu „ Terénní pečovatelská služba“ ve výši 167.000,- Kč včetně DPH ( celkové předpokládané náklady akce jsou cca 265.500,- Kč včetně DPH ), přičemž rozhodnutím MPSV ze dne 6.3.2009 byla Obci Koloveč přidělena dotace ve výši 50.000,- Kč.

13. harmonogram kulturních a společenských akcí Obce Koloveč pro rok 2009.
14. uzavření smlouvy o přijetí úvěru ve výši max. 15.000.000,- Kč na předfinancování realizace projektu „Výstavba kulturního a administrativního zařízení Koloveč“ s Komerční bankou a.s, pobočkou Domažlice s těmito hodnotami: částka max. 15.000.000,- Kč, doba trvání úvěru – doba splatnosti max. 30.6.2011, čerpání úvěru – průběžně dle harmonogramu realizace projektu, úroková sazba – pohyblivá vázaná na 14 D Pribor + max. 0,76 % p.a., poplatky spojené se spravováním úvěru - 150,- Kč/měsíčně, ostatní poplatky – žádné, zajištění úvěru – žádné.
15. podání žádosti o stanovení obce Koloveč městysem, adresované předsedovi PSPČR v souladu s ust. § 3 odst. 4 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích ve znění pozdějších předpisů.
16. grafický a popisný návrh vlajky obce Koloveč ( viz. příloha č. 3 zápisu ) a dále podání žádosti o udělení vlajky obci Koloveč, v souladu ust. § 34a zákona č. 128/2000 Sb., o obcích ve znění pozdějších předpisů, adresované předsedovi PSPČR, resp., podvýboru pro heraldiku a vexilologii.
17. plán hospodaření v obecních lesích pro rok 2009(viz. příloha č. 4 zápisu).
18. dohodu mezi Obcí Koloveč jakožto věřitelem a pí. Miroslavou Kufnerovou, bytem Lidická 318, 345 43 Koloveč jakožto dlužnicí o splátkách dluhu za nájemné a další náklady spojené s užíváním bytu za období od 4/2008 do 2/2009 ve výši 50.983,- Kč v měsíčních splátkách po 1.500,- Kč se lhůtou splatnosti do 34 měsíců.
19. aby bylo upuštěno od vymáhání pohledávky dlužnice, Miroslavy Kufnerové, bytem Lidická 318, 345 43 Koloveč, ve výši 50.682,- Kč, která vznikla jakožto poplatek z prodlení z již uhrazené dlužné částky 60.697,- Kč , vykonatelný titul - platební rozkaz Okresního soudu v Domažlicích čj. 12 Ro 764/2008 -16 ze dne 23.6.2008.


Volí:
3. ověřovatele zápisu z 1. jednání ZO ze dne 30.3.2009 a to pana Ludvíka Kaše a panaVáclava Kříže.

Bere na vědomí:
4. informaci o plnění usnesení z 5.. jednání ZO ze dne 10.12. 2008.
5. zprávu o kontrole hospodaření ZŠ Koloveč za období 10-12/2008 a MŠ Koloveč za období 7-12/2008 (viz příloha č.1 zápisu) a zprávu o výsledcích hospodaření obce Koloveč, ZŠ Koloveč a MŠ Koloveč v roce 2008 a dále zprávu o přezkoumání hospodaření a kontroly ÚSC Koloveč za rok 2008.
10. podání žádostí o dotace v roce 2009:

 • Dotace PK z programu Stabilizace a obnovy venkova na realizaci projektu „Výměna oken a vchodových dveří v objektu mateřské školy a zdravotního střediska v Kolovči ve výši 450.000,- Kč včetně DPH( celkové předpokládané náklady akce jsou cca 1.000.000,- Kč včetně DPH ), přičemž usnesením Zastupitelstva Plzeňského kraje č. 75/09 ze dne 16.3.2009 byla Obci Koloveč přidělena dotace ve výši 200.000,- Kč ( tyto náklady mohou činit maximálně 60% celkových nákladů projektu )
 • Dotace PK z Grantového programu v oblasti kultury na realizaci dvou projektů a to:
  1. „ Lidová hra – Přemílání bab na mladá děvčata v divotvorném Kolovečském mlýnu“ ve výši 272.000,- Kč včetně DPH, ( celkové předpokládané náklady akce jsou cca 320.000,- Kč včetně DPH ). Případná dotace může činit maximálně 80% celkových nákladů projektu. O této dotaci nebylo doposud rozhodnuto ( termín zasedání RPK dne 6.4.2009 a ZPK dne 15.6.2009 ).
  2. „ Vydání knihy – Městečko Koloveč, aneb obrazy z dějin a současnosti obce“ ve výši 85.600,- Kč včetně DPH, ( celkové předpokládané náklady akce jsou cca 107.000,- Kč včetně DPH ). Případná dotace může činit maximálně 80% celkových nákladů projektu. O této dotaci nebylo doposud rozhodnuto ( termín zasedání RPK dne 6.4.2009 a ZPK dne 15.6.2009 ).
 • Dotace Nadace ČEZ – Podpora regionálních projektů na realizaci projektu „Dětské hřiště v Kolovči“ ve výši 400.000,-Kč včetně DPH( celkové předpokládané náklady akce jsou cca 750.000,- Kč včetně DPH ), přičemž Správní rada Nadace ČEZ dne 18.3.2009 rozhodla, že žádosti o dotaci nebude vyhověno.
 • Dotace MVČR – GŘ HZSČR ze státního rozpočtu pro rok 2009 a PK z rozpočtu kraje na realizaci projektu „ Reprodukce požární techniky– nákup nové cisternové automobilové stříkačky pro JSDH obce Koloveč“, ve výši 2.500.000,- Kč včetně DPH ze státního rozpočtu a 2.000.000,- Kč včetně DPH z rozpočtu kraje ( celkové předpokládané náklady akce jsou cca 6.000.000,- Kč včetně DPH ), přičemž schválením státního rozpočtu byla Obci Koloveč přidělena dotace v požadované výši 2.500.000,- Kč včetně DPH ( tyto náklady mohou činit maximálně 70% celkových nákladů projektu ) a usnesením Zastupitelstva Plzeňského kraje č. 75/09 ze dne 16.3.2009 byla Obci Koloveč přidělena dotace v požadované výši 2.000.000,- Kč. 
 • Dotace MVČR z Integrovaného operačního programu E-Government v obcích – CzechPOINT na realizaci projektu „UPGRADE stávajícího pracoviště CZECHPOINT“ ve výši 58.259,- Kč včetně DPH( celkové předpokládané náklady akce jsou cca 70.000,- Kč včetně DPH ). Termín pro podání žádosti končí 31.3.2009. Případná dotace může činit maximálně 85% celkových nákladů projektu. O této dotaci nebylo doposud rozhodnuto.
 • Dotace MPSV z Programu podpory sociálních služeb s regionální/místní působností – Plzeňský kraj na realizaci projektu „ Terénní pečovatelská služba“ ve výši 167.000,- Kč včetně DPH ( celkové předpokládané náklady akce jsou cca 265.500,- Kč včetně DPH ), přičemž rozhodnutím MPSV ze dne 6.3.2009 byla Obci Koloveč přidělena dotace ve výši 50.000,- Kč.

20. informaci o konání voleb do Evropského parlamentu ve dnech 5-6. června 2009 a o úkolech, které v souvislosti se zajištěním průběhu voleb bude plnit Obec Koloveč.

Zapsala: Alena Kašová, pracovnice OÚ Koloveč

Ověřovatelé usnesení:

Ludvík Kaše Václav Kříž
člen ZO člen ZO

Jana Peclová Ing. Václav Pergl
Místostarostka obce Starosta obce

Dokumenty ke stažení

Tento web používá soubory cookies. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.     Více informací o použití cookies