Telefon: +420 379 494 222
E-mail: info@mestyskolovec.cz
Vesnice roku 2010 Plzeňského kraje
a stříbrná Vesnice 2010 České republiky.
Sociální sítě
Instagram Youtube
Hledání
vyhledávání

Usnesení Zastupitelstva obce Koloveč č. 5/2008

 

Usnesení

Z 5. jednání ZO Koloveč konaného dne 10.12.2008 od 18.00 hod. v Kulturním domě na Zíchově

Zastupitelstvo Obce Koloveč:
Schvaluje:

1. navržený program jednání ZO Koloveč ze dne 10.12.2008
2. Zápis a Usnesení ze 4. jednání ZO Koloveč ze dne 15.9.2008
6. rozpočtové opatření č. 5 /2008 (viz příloha č. 2 zápisu)
7. rozpočtové provizorium a pravidla pro hospodaření Obce Koloveč v roce 2009 do doby, než bude ZO schválen rozpočet Obce Koloveč pro rok 2009
8. přijetí a použití účelové dotace z ROP Jihozápad ve výši 14 259 479,03 Kč na realizaci projektu kulturní a administrativní zařízení Koloveč
9. návrh Smlouvy o podmínkách poskytnutí dotace z Regionálního operačního programu NUTS II Jihozápad mezi Obcí Koloveč jakožto příjemcem dotace a Regionální radou regionu soudržnosti Jihozápad, jakožto poskytovatelem dotace na realizaci projektu Kulturní a administrativní zařízení Koloveč a pověřuje starostu obce jejím uzavřením
10.uzavření smlouvy o přijetí úvěru ve výši 15.000.000,- Kč na předfinancování realizace projektu Kulturní a administrativní zařízení Koloveč s tím, že o konečném poskytovateli tohoto úvěru rozhodne ZO na svém příští jednání
11. uzavření smlouvy na výkon supervizora, resp. odborného dohledu nad realizací projektu Kulturního a administrativního zařízení Koloveč s firmou Regionální rozvojová agentura Plzeňského kraje, IČ 25245091, se sídlem Riegerova 1, Plzeň
12. uzavření smlouvy na zajištění ostatních odborných činností spojených s administrací projektu Kulturní a administrativní zařízení Koloveč s firmou Regionální rozvojová agentura Plzeňského kraje, IČ 25245091, se sídlem Riegerova 1, Plzeň
13. uzavření smlouvy na zajištění administrativních prací, resp. zadání veřejné zakázky na realizaci stavby Kulturního a administrativního zařízení Koloveč s firmou JUDr. František Kraft, IČ 73461482, se sídlem Plachého 50, Plzeň
14.uzavření smlouvy na zajištění technického dozoru investora na realizaci stavby Kulturního a administrativního zařízení Koloveč s uchazečem, který předloží starostovi obce nejvhodnější nabídku ( jediným kritériem hodnocení je nabídková cena )
15. pronájem nemovitosti nebytových prostor nacházejících se budově čp.29 – kulturním domu a prodejně smíšeného zboží, na pozemku KN č. 1260 - stp. parcele v k.ú. Zíchov, obci Koloveč, jmenovitě sál, hostinec s příslušenstvím a prodejna s příslušenstvím o celkové výměře cca 248 m2, včetně movitého inventáře, účel pronájmu - provozování hostinské a obchodní činnosti, podmínky pronájmu - nájem na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou, nájemné dle dohody 9001,- Kč/rok, nájemci – p. Vladimíru Starckovi; bytem Tovární 185, 345 43 Koloveč
16. prodej nemovitosti části pozemku KN č. 1397/2- zahrady o celkové výměře cca 300 m2 v k.ú. Koloveč, účel prodeje - užívání jako zahrady, podmínky prodeje - cena 80,-Kč/m2 pozemku s tím, že kupující uhradí náklady spojené s oddělením příslušné části pozemku formou geometrického plánu a dále příslušné správní poplatky spojené s vkladem vlastnického práva do KN. Vlastní prodej nemovitostí bude uskutečněn na základě kupní smlouvy, která bude obsahovat ustanovení o zřízení předkupního práva věcného ve prospěch obce Koloveč, kupující – p. Pavel Kruml, bytem Lidická čp.326, 345 43 Koloveč
17. nákup nemovitosti pozemku BPK č. 1488/2, ostatní plochy, ostatní komunikace o výměře 533 m2 v k.ú. Koloveč, účel koupě- výkup pozemku pod místní účelovou komunikací ( ul. Zahradní ) a veřejným prostranstvím v obci Koloveč, podmínky koupě – kupní cena dle znal. posudku 14.818,98 Kč, správní poplatky a náklady za sepsání kupní smlouvy uhradí prodávající strana, kupující - Obec Koloveč
18. nákup nemovitosti pozemku BPK č. 3903, hřbitova o výměře 2135 m2 v k.ú. Koloveč, účel koupě- výkup pozemku pod místním hřbitovem v obci Koloveč, podmínky koupě – kupní cena dle znal. posudku 30.050,- Kč, správní poplatky, náklady za sepsání kupní smlouvy, případně další související náklady uhradí kupující strana Obec Koloveč
21. poskytnutí účelové dotace ve výši 30.000,- Kč TJ Slavoj Koloveč, IČ 18230725, se sídlem Sportovní 334, 345 43 Koloveč za účelem nákupu časomíry pro fotbalová utkání spojené s výrobou stojanu na časomíru a reklamního panelu Obce Koloveč a umístěním časomíry a reklamního panelu na stojan na fotbalovém hřišti v Kolovči
22. cenu vodného pro rok 2009 ve výši 17,82 Kč/m3 bez DPH, 19,42 Kč /m3 s DPH a cenu stočného ve výši 15,30 Kč/m3 bez DPH, 16,68 Kč/m3 s DPH ( viz. příloha č. 3 zápisu )

Volí:
3. ověřovatele Zápisu a Usnesení z 5. jednání ze dne 10.12.2008 a to p. Petra Hájka a pí. Mgr. Jitku Gabrielovou

Bere na vědomí:
4. splnění úkolů daných předchozími Usneseními ZO ze dne 25.08.2008 a 15.9.2008
5. zprávu o kontrole hospodaření Obce Koloveč a ZŠ Koloveč za období 06-09/2008 (viz příloha č.1 zápisu)
20. poskytnutí účelové dotace ve výši 1000,- Kč Římskokatolické farnosti Koloveč, IČ 48343676, se sídlem Náměstí Svobody čp. 45, 345 43 Koloveč, za účelem vánoční výzdoby kostela Na Nebevzetí panny Marie v Kolovči
23. informaci starosty obce Koloveč o přidělení státní dotace ve výši 2 500 000,- Kč na nákup automobilové cisternové stříkačky pro JSDH Koloveč v roce 2009 a o připravovaném způsobu dofinancování zbývajících nákladů z prostředků Plzeňského kraje ve výši cca 2 000 000,- Kč a z prostředků obce Koloveč ve výši cca 1 100 000,- Kč až 1 500 000,- Kč, s tím, že obec Koloveč zajistí ve spolupráci s JSDH Koloveč v lednu 2009 technickou specifikaci vozidla a výběr jeho dodavatele.

Jmenuje:
24. v souladu s ust. § 167, odst.2 zák.č. 561/2004 Sb. v platném znění do Školské rady zřízené při ZŠ Koloveč pro volební období od 1.1.2009 do 31.12.2011 dva zástupce zřizovatele – Obce Koloveč a to pana Ing. Václava Pergla – starostu obce Koloveč a pana Martina Volfa – předsedu finančního výboru ZO Koloveč

Vydává:
19. s účinností od 01.01.2009 Obecně závaznou vyhlášku č.1/2008 , kterou se mění Obecně závazná vyhláška č.2/2007 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů.

Zapsala: Vladimíra Ledvinová, pracovnice OÚ Koloveč


Ověřovatelé usnesení:

Petr Hájek Mgr. Jitka Gabrielová
člen ZO člen ZO

Jana Peclová Ing. Václav Pergl
Místostarostka obce Starosta obce

Dokumenty ke stažení

Tento web používá soubory cookies. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.     Více informací o použití cookies