Telefon: +420 379 494 222
E-mail: info@mestyskolovec.cz
Vesnice roku 2010 Plzeňského kraje
a stříbrná Vesnice 2010 České republiky.
Sociální sítě
Instagram Youtube
Hledání
vyhledávání

Usnesení Zastupitelstva obce Koloveč č. 3/2008

 

Usnesení

Ze 3. jednání ZO Koloveč konaného dne 25.8.2008 od 19.00 hod. v restauraci Sauna v Kolovči

Zastupitelstvo Obce Koloveč:
Schvaluje:

1. navržený program jednání ZO ze dne 25.8.2008
2. zápis a usnesení ze 2. jednání ZO Koloveč ze dne 9.6.2008
4. předpokládaný rámcový rozpočet akce „Mlýn a sraz rodáků v Kolovči“, který se bude konat 8.8.2009. Rozpočet tvoří přílohu č. 1 zápisu z jednání ZO.
6. rozpočtové opatření č.2 a 3/2008 (viz příloha č. 3 zápisu)
8. přijetí daru, resp. bezúplatný převod nemovitostí Plzeňského kraje, se sídlem Kroupova 18, Plzeň, IČ: 70890366, Obci Koloveč, IČ 00253481 a to pozemku parc. č. 1657/3 o výměře 1849 m2, ostatní plocha – ostatní komunikace v k.ú. Zíchov a to včetně stavby komunikace na ní postavené, s cílem zařadit komunikaci pro její lokální význam do sítě místních komunikací ve vlastnictví obce Koloveč.
10. pronájem bytu 2+1 č.12 v bytovém domu čp. 326 v Kolovči zájemci, panu Jaroslavu Tomáškovi, bytem Lidická 326, Koloveč a to s účinností od 1.9.2008
12. realizaci zbývajících neinvestičních akcí v roce 2008, jmenovitě:

  • oprava ( rekonstrukce ) chodníků u ZS, ZŠ a bytového domu čp. 43 v Kolovči a parkoviště u MŠ v Kolovči
  • výstavba tanečního parketu v areálu Stará Cihelna v Kolovči včetně terénních úprav okolních pozemků
  • oprava ( rekonstrukce ) schodišť na místním hřbitově v Kolovči
  • oprava ( rekonstrukce ) komínů na budově bytového domu čp. 43 v Kolovči
  • výroba a instalace autobusové čekárny v obci Koloveč, části Zíchov
  • rekonstrukce části kanalizační stoky u bytového domu čp. 120 v Kolovči a odstranění nefunkčního septiku.
  • vyhotovení, resp. zadání zpracování PD na výstavbu vodovodního řadu a kanalizační stoky určené pro napojení budoucích RD v lokalitě Pod benzínovou pumpou v Kolovči
  • provedení mulčovacích prací na obecních zahradách v Kolovči, části obce Zíchov

14. zvýšení měsíčního nájemného v obecních bytech s regulovaným nájmem o 11,70 % Kč/m2bytové plochy, tedy z původních 16,86 Kč/m2 bytové plochy na 18,83Kč/m2 bytové plochy s účinností od 01.01.2009 (viz příloha č. 5 zápisu)
16. prodej kalamitního dřeva v rozsahu cca 150 – 200 m3 firmě SOLITERA spol s r.o., IČ: 437 62 751, se sídlem Palackého nám. 77, 268 01 Hořovice, za cenu cca 500 – 550,- Kč/m3 a současně pověřuje starostu obce k jednání s odborem ŽP MěÚ Domažlice ( Ing. Záhrobským ), vlastníkem sousedního pozemku KN č. 928/2, p. Pavlem Kaše, bytem Lýskova 2070/51, Praha 13 – Stodůlky a jeho lesním správcem tohoto pozemku, p. Knězem, pracovníkem LČR o příčině vzniku tohoto kalamitního stavu a možnosti náhrady škody, která tímto Obci Koloveč vznikla.
17. s účinností od 1.2.2008 výplatu odměn neuvolněným členům ZO v maximální výši dané vládním nařízením č. 79/2008 Sb. ze dne 25.2.2008, kterým se mění nařízení vlády č. 37/2003 Sb. , o odměnách za výkon funkce členům zastupitelstev, ve znění pozdějších předpisů ( viz. příloha č. 6 zápisu ).
18. jednorázovou výplatu odměny neuvolněným členům ZO ve výši, která činí sedminásobek ( únor až srpen 2008 ) rozdílu mezi původní výší odměn před jejich valorizací ( tj. do 1/2008 ) a současně schválenou výší odměn po jejich valorizaci ( tj. od 2/2008 ), a to ve výplatním termínu za měsíc srpen 2008( viz. příloha č. 6 zápisu ).
19. výpověď z nájemního vztahu k části pozemku č. 97/1 v k.ú. Koloveč, nájemci panu Cozlovi Janovi, bytem Domažlická 120, Koloveč, založeného nájemní smlouvou ze dne 17.10.1976 a jejího dodatku č. 1 ze dne 1.1.2008, s výpovědní lhůtou k 31.10.2008.Součástí výpovědi bude poučení nájemce, že je povinen v souladu s nájemní smlouvou, ve stanoveném termínu předmětný pozemek uvolnit a vyklidit, včetně odstranění případných
drobných staveb či trvalých porostů, které se na něm v současné době nachází.
20. aby obec Koloveč hradila, počínaje rokem 2007, 10% nákladů na vytápění objektu zdravotního střediska v Kolovči zemním plynem a dále náklady spojené s prováděním pravidelných ročních revizí elektrických a plynových spotřebičů, včetně rozvodů, nacházejících se v tomto objektu a dále , aby Obec Koloveč v případě, že to bude nezbytně nutné a hospodárné, zajistila v pronajímaných ordinacích ohřev teplé vody pomocí průtokových ohřívačů, dále těsnost stávajících okenních rámů a venkovních dveří a konečně ovládání a nastavování hodnot na prostorovém termostatu umístěném v ordinaci JUDr. Čiklové výhradně pracovníkem OÚ Koloveč.
21., aby obec Koloveč zajistila u firmy Okno Pluhař s.r.o., IČ 26392127, se sídlem Na Roudné 443/18, 323 00 Plzeň výměnu 5 ti oken v přízemním bytu v bytovém domu č. 43 v Kolovči na náklady nájemce pí. Renáty Dirové, které budou činit 48.551,- Kč včetně DPH,s tím, že Obec bude tyto jednorázové náklady nájemce bytu postupně umořovat
odpuštěním jeho měsíčního nájemného z tohoto bytu až do vypořádání celkových prokazatelných nákladů na výměnu oken.
23., aby se obec Koloveč zúčastnila, pod záštitou a na náklady Krajského úřad Plzeňského kraje, veletrhu Talents Comtois na výstavišti Micropolis – Besancon, který se bude konat ve dnech 14. – 16. listopadu 2008 s tím, že obec, která se bude presentovat Kolovečským mlýnem s ukázkou přemílání bab na mladá děvčata, zajistí potřebnou součinnost s Krajského úřad Plzeňského kraje .

Ukládá:
15. OÚ Koloveč, aby doručil písemné oznámení o zvýšení regulovaného nájemného počínaje 1.1.2009 všem nájemníkům obecních bytů. Termín - nejpozději do 30.09.2008
24. místostarostce obce Janě Peclové zajistit zajistí potřebnou součinnost s Krajským úřadem Plzeňského kraje, odboru cestovního ruchu ohledně zajištění přípravy účasti a vlastní presentace Obce Koloveč prostřednictvím Kolovečského mlýna na veletrhu Talents Comtois na výstavišti Micropolis – Besancon, který se bude konat ve dnech 14. – 16. listopadu 2008.

Termín – průběžně
Volí:
3. ověřovatele zápisu a usnesení ze 3. jednání ZO ze dne 25.8.2008 a to pana Ing. Milana Mastného a pana Ludvíka Kaše

Bere na vědomí:
5. zprávu o kontrole hospodaření ZŠ Koloveč a obce Koloveč za období 03-06/2008 a MŠ Koloveč za období 01-06/2008( viz příloha č.2 zápisu).
7. příkaz starosty obce k provedení inventarizace majetku Obce Koloveč k 31.12.2008 a jmenování hlavní a dílčí inventarizační komise (viz příloha č. 4 zápisu).
9. pronájem bytu 1+1 č.11 v bytovém domu pro seniory čp. 348 v Kolovči zájemkyni, paní Fürbacherové Ludmile, toho času bytem Mánesova 512, Domažlice a to s účinností od 1.8.2008.
11. vyhodnocení dosavadní realizace neinvestičních akcí v roce 2008, včetně navýšení rozsahu a ceny prací u akce „oprava ( rekonstrukce ) vozovek místních komunikací – ulic Tovární, U cihelny, Příkrá a Krátká v Kolovči“ z částky 913.860,- Kč včetně DPH na částku 1.076.201,- Kč včetně DPH.
13. informaci o konání voleb do zastupitelstva Plzeňského kraje ve dnech 17. – 18.října 2008 a o úkolech, které v souvislosti se zajištěním průběhu voleb bude plnit Obec Koloveč.
22. informaci o podání žádosti obce o finanční pomoc z ROP jihozápad, opatření 2.3 Revitalizace částí měst a obcí na realizaci projektu „Kulturní a administrativní zařízení Koloveč“a informaci o celkové výši nákladů vynaložených obcí Koloveč na přípravu vlastní žádosti.
25. informaci o ukončení volebního období Školské rady ZŠ Koloveč k 16.12.2008 a nutnosti provést volby nových členů této rady tak, aby její činnost byla plynule zachována s tím, že vlastní volby připraví Obec ve spolupráci s vedením ZŠ v Kolovči tak, aby proběhly nejpozději do 10.12.2008.

Zapsala: Vladimíra Ledvinová, pracovnice OÚ Koloveč


Ověřovatelé usnesení:

Ing. Milan Mastný
člen ZO

Ludvík Kaše
člen ZO

 Jana Peclová
Místostarostka obce

Ing. Václav Pergl
Starosta obce

Dokumenty ke stažení

Tento web používá soubory cookies. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.     Více informací o použití cookies