Telefon: +420 379 494 222
E-mail: info@mestyskolovec.cz
Vesnice roku 2010 Plzeňského kraje
a stříbrná Vesnice 2010 České republiky.
Sociální sítě
Instagram Youtube
Hledání
vyhledávání

Usnesení Zastupitelstva obce Koloveč č. 2/2008

Usnesení

z 2. jednání ZO Koloveč konaného dne 09.06.2008 od 18.00 hod. v restauraci Sauna v Kolovči

Zastupitelstvo Obce Koloveč:
Schvaluje:
1. ZO schvaluje navržený program jednání
2. ZO schvaluje zápis a usnesení z 1. jednání ZO Koloveč ze dne 17.03.2008
5. ZO schvaluje termín konání akce „Mlýn a sraz rodáků v Kolovči “ ( 8.8.2009 ) společně s kolovečskou poutí a rámcový program této akce ( viz. příloha č. 1 zápisu ).
8. ZO schvaluje rozpočtové opatření č.1/2008 (viz příloha č. 3 zápisu)
9. ZO schvaluje přijetí a použití účelových neinvestičních dotací PK ve výši 200.000,- Kč na akci „ Oprava (rekonstrukce) chodníků před budovami ZS, ZŠ a budovy čp. 43 v Kolovči a odstavné plochy před budovou MŠ v Kolovči a ve výši 400.000,- Kč na akci „ Oprava (rekonstrukce) havarijního stavu vozovek místních komunikací, ulic Tovární, U Cihelny, Příkrá a Krátká
10. ZO schvaluje podání žádostí o dotace a jejich spolufinancování a předfinancování:

  • z ROP jihozápad, opatření 2.3 Revitalizace částí měst a obcí na akci „Kulturní a administrativní zařízení Koloveč“. Předpokládané hrubé náklady této akce se pohybují v rozmezí cca 10 – 15 mil. Kč.
  • z ROP jihozápad, opatření 2.4 Rozvoj infrastruktury základního, středního a vyššího odborného školství na akci „ Modernizace učeben chemie, fyziky a cizích jazyků, včetně vybavení ostatních učeben dataprojektory a notebooky s cílem zvýšení efektivity výuky ZŠ v Kolovči“ prostřednictvím ZŠ v Kolovči, a to pouze v případě, že tato žádost neohrozí případný výběr žádosti o dotaci na akci „Přístavba a adaptace budovy čp. 142, bývalé restaurace „ Šumava“ v Kolovči na kulturně administrativní budovu“. Předpokládané hrubé náklady činí cca 1,7 mil. Kč.
  • z OPŽP, opatření 3.2.1. Realizace úspor energie na akci „ Výměna oken a zateplení vnějšího pláště budovy ZŠ v Kolovči “. Předpokládané hrubé náklady této akce se pohybují v rozmezí cca 13 – 14 mil. Kč.
  • z regionálních projektů Nadace ČEZ na akci „ Výstavbu dětského hřiště ve stávajících prostorách u ZŠ “. Předpokládané hrubé náklady této akce se pohybují v rozmezí cca 500 – 700 tis. Kč.

 

12. ZO schvaluje, aby bylo upuštěno od vymáhání pohledávek dlužníků MUDr. Laška Aloise, posledně bytem Lidická 324, Koloveč, datum úmrtí 18.12.2007 a Anny Tomanové, posledně bytem Lidická 348, Koloveč, datum úmrtí 12.6.2000
13. ZO schvaluje, aby byla údajná pohledávka dlužníka, pana Antonína Bozděcha, bytem Hastrdam 130, Koloveč, z důvodu její neoprávněnosti zrušena, resp. prohlášena za neplatnou.
15. ZO schvaluje pronájem bytu 1+1 č. 8 v bytovém domu čp. 326 v Kolovči zájemci, panu Radkovi Vágnerovi, bytem Lidická 319 , Koloveč
16. ZO schvaluje prodej nemovitosti – částí pozemků KN č. 646/11 – zastavěná plocha, č. 646/12 – zastavěná plocha a č. 646/32 – ostatní plocha, jiná plocha o celkové výměře cca 31 m2 v k.ú. Koloveč, zájemci panu Václavu Kockovi ml., bytem Tyršova 14, Koloveč, s tím, že kupní cena bude činit 60,-Kč/m2 pozemku a dále, že kupující uhradí náklady spojené s vyhotovením GP na rozdělení pozemků a příslušné správní poplatky spojené s vkladem vlastnického práva do KN. Vlastní prodej nemovitostí bude uskutečněn na základě kupní smlouvy, která bude obsahovat ustanovení o zřízení předkupního práva věcného po dobu 3 let a práva zpětného odkoupení nemovitosti za původní cenu v případě nenaplnění účelu do 3 let od nabytí předmětného pozemku, ve prospěch prodávajícího
17. ZO schvaluje realizaci investice společnosti TEZA Domažlice, spočívající v instalaci nového ohřívače teplé užitkové vody o výkonu 40 kW s kapacitou zásobníku 300 l do kotelny v objektu čp.348 v Kolovči a dále v seřízení vlastní kotelny, s cílem zvýšení účinnosti vytápění a ohřevu teplé užitkové vody při současném snížení spotřeby zemního plynu, nejpozději do 31.7.2008
18. ZO schvaluje dodatek ke smlouvě 3/K o dodávce a odběru tepla a teplé vody ze dne
16.12.1997 a dodatek ke smlouvě o nájmu nebytových prostor / kotelny v objektu čp. 348 / ze dne 16.12.2008, spočívající ve změně platnosti těchto smluv z doby neurčité na dobu určitou do konce roku 2020
19. ZO schvaluje dodatek č. 3 ke smlouvě o nájmu nebytových prostor ze dne 26.3.2000, nájemce pí Kozová,IČ 14723221, bytem Hlohovčice 24, Staňkov, spočívající ve změně způsobu kalkulace nákladů, tj. nákladů souvisejících s vytápěním na 1m2 užívané plochy s tím, že pronajatý nebytový prostor bude považován za místnost v níž se nenachází funkční topné těleso ( toto bude trvalé zavřené a zapečetěné ), a náklady na 1m2 plochy budou sníženy koeficientem stanoveným dle příslušného zák. č. 372/2001 Sb. v pl. zn., zohledňujícím částečné vytápění této místnosti prostřednictvím stropu ( podlaha bytu v I.patře ) a neizolovaným potrubím vnitřního rozvodu tepelné energie nacházejícího se v pronajaté místnosti, s tím, že si bude nájemce v případě potřeby přitápět pronajatou místnost na své náklady elektrickým přímotopem
21. ZO schvaluje rozšíření změny č. 4. ÚPD SÚ Koloveč o změnu využití lokality u čp. 142 v Kolovči jako zóny občanského vybavení a o změnu využití lokality tvořící čp. 128 v Kolovči jako zóny pro bytovou výstavbu
22. ZO schvaluje přijmout nabídku uchazeče Silnice Horšovský Týn a.s., se sídlem Nad rybníčkem 40, 346 01 Horšovský Týn na zakázku Oprava ( rekonstrukce ) vozovek místních komunikací – ulic Tovární, U cihelny, Příkrá a Krátká v Kolovči, podle varianty č.1 – ABS
23. ZO schvaluje uzavření smlouvy o dílo - oprava ( rekonstrukce ) vozovek místních komunikací – ulic Tovární, U cihelny, Příkrá a Krátká v Kolovči, varianta ABS, dodavatel Silnice HoršovskýTýn a.s., IČ 45359164, se sídlem Nad rybníčkem 40, 346 01 Horšovský Týn, cena díla 767.949,- Kč bez DPH a 913.860,- Kč s DPH
24. ZO schvaluje přijmout nabídku uchazeče Eurovia Silba a.s., IČ 64830551, se sídlem Lobezská 1191/74, 326 00 Plzeň na zakázku Oprava ( rekonstrukce ) chodníků u Zdravotního střediska, Základní školy a bytového domu čp. 43 v Kolovči a parkoviště u Mateřské školy v Kolovek
25. ZO schvaluje uzavření smouvy o dílo - oprava ( rekonstrukce ) chodníků u Zdravotního střediska, Základní školy a bytového domu čp. 43 v Kolovči a parkoviště u Mateřské školy v Kolovči, dodavatel Eurovia Silba a.s., IČ 64830551, se sídlem Lobezská 1191/74, 326 00 Plzeň, cena díla 699.928,11Kč bez DPH, 832.914,45 Kč s DPH
27. ZO schvaluje uzavření smlouvy kupní, resp. prodej kalamitního dřeva v objemu 112 m3 za cenu 400,- Kč/m3, tedy za celkovou cenu 44.800,- Kč, společnosti SOLITERA spol s r.o., IČ: 437 62 751, se sídlem Palackého nám. 77, 268 01 Hořovice
28. ZO schvaluje návrh MŠ v Kolovek na zvýšení úplaty za vzdělávání dětí v MŠ v Kolovči, pracovištích Koloveč a Těšovice, tzv. školného, počínaje školním rokem 2008 – 2009 z částky 150,- Kč/žáka /měsíc docházky na částku 200,- Kč/žáka/měsíc docházky
29. ZO schvaluje stanovisko obce Koloveč, týkající se problematiky vlhnutí zdiva domů přímo sousedících s nově vybudovanými chodníky ze zámkové dlažby v obci Koloveč, v tomto znění:
„Obec Koloveč má zájem, aby dobrý stav fasádních omítek budov jednotlivých vlastníků v obci přispíval k celkovému zlepšení vzhledu obce. Z tohoto důvodu chce Obec Koloveč předejít případnému negativnímu vlivu nové zámkové dlažby na vlhnutí omítek starších budov bez izolace zdiva, který nelze zcela vyloučit. Obec Koloveč proto v případech, kdy se nově položená zámková dlažba prokazatelně dotýká omítky budovy a vlastník takovéto budovy provede dodatečnou izolaci zdiva od základů budovy, uhradí vlastníkovi náklady spojené s nákupem izolační nopované folie, kterou si vlastník budovy při této příležitosti umístí mezi vlastní od základů odizolované zdivo a existující zámkovou dlažbu chodníku.“

Neschvaluje:
20. ZO neschvaluje výpověď z nájemního vztahu k části pozemku č. 97/1 v k.ú. Koloveč v šířce min. 3,5 m, nájemci panu Cozlovi Janovi, bytem Domažlická 120, Koloveč, založeného nájemní smlouvou ze dne 17.10.1976 a jejího dodatku č. 1 ze dne 1.1.2008, s výpovědní lhůtou k 31.10.2008 30. ZO neschvaluje, aby obec Koloveč využila pro rok 2009 možnosti dané ust. § 12 zákona č. 338/1992 Sb. o dani z nemovitosti v platném znění, tj. stanovila prostřednictvím OZV obce pro všechny nemovitosti na území celé obce jeden místní koeficient ve výši 2, 3, 4 nebo 5, kterým by se vynásobila daňová povinnost poplatníků, s tím, že takto zvýšená daň by vylepšila rozpočet obce v roce 2009.

Souhlasí:
11. ZO souhlasí se závěrečným účtem obce, resp.s celoročním hospodařením obce v roce 2007, bez výhrad ( závěrečný účet obce pro r. 2007 - viz. příloha č. 4 zápisu )

Ukládá:
6. ZO ukládá místostarostce obce připravit rámcový rozpočet akce „Mlýn a sraz rodáků v Kolovči“, který se bude konat 8.8.2009 v Kolovči Termín splnění – do příštího zasedání ZO

Volí:
3. ZO volí ověřovatele zápisu a usnesení ze 2. jednání ZO ze dne 09.06.2008 a to paní Mgr. Jitku Gabrielovou a pana MVDr. Karla Kobra

Bere na vědomí:
4. ZO bere na vědomí informaci o částečném splnění úkolu daného usnesením z 1 . jednání ZO ze dne 17.03. 2008
7. ZO bere na vědomí zprávu o kontrole hospodaření ZŠ a obce Koloveč za období 01- 03/2008( viz příloha č.2 zápisu)
14. ZO bere na vědomí informace o neuskutečněných pronájmech nemovitostí, nebytových prostory v přízemí včetně venkovního přístřešku, případně v I.patře objektu „ Stará škola“, Školní ulice, čp. 128 v Kolovči a nebytových prostor v přízemí budovy čp. 348 – penzionu pro seniory v obci Koloveč, místnosti č. 8 a 9 vpravo od hl. vchodu a o důvodech, které k tomu Obec Koloveč vedly
26. ZO bere na vědomí výsledek veřejné soutěže na zakázku Oprava ( rekonstrukce ) schodišť na místním hřbitově v Kolovči a souhlasí se zorganizováním nového zadání předmětné zakázky.

Zapsala: Alena Kašová, pracovnice OÚ Koloveč

Ověřovatelé usnesení:

Mgr. Jitka Gabrielová
člen ZO

MVDr. Karel Kobr
člen ZO

Jana Peclová
Místostarostka obce

Ing. Václav Pergl
Starosta obce

Dokumenty ke stažení

Tento web používá soubory cookies. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.     Více informací o použití cookies