Telefon: +420 379 494 222
E-mail: info@mestyskolovec.cz
Vesnice roku 2010 Plzeňského kraje
a stříbrná Vesnice 2010 České republiky.
Sociální sítě
Instagram Youtube
Hledání
vyhledávání

Usnesení Zastupitelstva obce Koloveč č. 1/2008

USNESENÍ

z veřejného zasedání ZO Koloveč konaného dne 17.3.2008 od 18 hod. v restauraci SAUNA v obci Koloveč

Zastupitelstvo obce Koloveč:
Schvaluje:

1. navržený program jednání
2. zápis a usnesení ze 6. jednání ZO Koloveč ze dne 17.12.2007
6. rozpočet obce na rok 2008, včetně výše poskytovaných příspěvků ZŠ a MŠ Koloveč, občanským sdružením, svazkům měst a obcí a ostatním právnickým osobám( viz. příloha č. 2 zápisu )
7. posílení rezervního fondu ZŠ a MŠ Koloveč o finanční částky vytvořené jejich zlepšeným výsledkem hospodaření v roce 2007.
8. uvedené změny výše nájemného za užívání nemovitostí ve vlastnictví obce Koloveč.:
1.uživatel – p.Radek Sokol, bytem Tyršova ul. čp. 28, Koloveč
nemovitost - část pozemku KN č. 1089/1 v k.ú. Koloveč
účel pronájmu - k zahrádkářskému využití
podmínky pronájmu - nájemné na dobu neurčitou s měsíční výpovědní lhůtou; nájemné ve výši 1,-Kč/rok.
2.uživatel – p. Miroslav Homolka st., bytem Sportovní 102, Koloveč
nemovitost – část pozemku KN č. 1089/1 v k.ú. Koloveč
účel pronájmu k zahrádkářskému využití
podmínky pronájmu - nájemné na dobu neurčitou s měsíční výpovědní lhůtou; nájemné ve výši 1,-Kč/rok.
3.uživatel – p. Josef Kaše, bytem Lidická ul. čp. 313, Koloveč
nemovitost – část pozemku KN 1089/1 v k.ú. Koloveč
účel pronájmu k zahrádkářskému využití
podmínky pronájmu - nájemné na dobu neurčitou s měsíční výpovědní lhůtou; nájemné ve výši 1,-Kč/rok.
4.uživatel – p- Václav Hess, bytem Krátká č.p. 98, Koloveč
nemovitost – část pozemku KN č. 520/1 a pozemek 520/3 v k.ú. Koloveč
účel pronájmu - k zahrádkářskému využití
podmínky pronájmu - nájemné na dobu neurčitou s měsíční výpovědní lhůtou; nájemné ve výši 1,-Kč/rok.
5.uživatel - MUDr. Marie Kubátová, se sídlem Nádražní 19, 345 61 Staňkov, IČ: 18231331,
předmět pronájmu - nebytové prostory ve zdravotním středisku č.p. 349 v Kolovči
účel nájmu - provozování lékařské praxe pro děti a dorost
podmínky pronájmu - nájemné ve výši 70% původního nájemného, tj. 84-85,- Kč/m2/rok, nájemní vztah na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou, splatnost nájemného čtvrtletně do 5. dne druhého měsíce daného čtvrtletí
9. uvedené pronájmy nemovitostí jednotlivým zájemcům:
1.zájemce – p.Josef Levý, bytem Lidická čp. 116, Koloveč
nemovitost - část pozemku KN č. 1089/1 v k.ú. Koloveč
účel pronájmu - k zahrádkářskému využití
podmínky pronájmu - nájemné na dobu neurčitou s měsíční výpovědní lhůtou; nájemné ve výši 1,-Kč/rok.
2.zájemce – p.Nguyen Nhat Noa, t.č. bytem Kozinova čp. 233, Domažlice
nemovitost - nebytové prostory v přízemí včetně venkovního přístřešku, případně v I.patře objektu „ Stará škola“, Školní ulice, čp. 128, postavené na stavební parcele č. 6 v k.ú. Koloveč
účel pronájmu - hostinská činnost, prodejna potravin, sklady a pod.
podmínky pronájmu - nájemné na dobu určitou; min.nájemné ve výši 5.000,-Kč/měsíc za prostory v přízemí budovy( včetně venkovního přístřešku ). Prostory v I.patře k pronájmu dle dohody, způsobilost prostor k jejich užívání za shora uvedeným účelem zajistí nájemce na svoje náklady, bez nároku na jejich náhradu po ukončení nájmu.
10. pronájem uvedených bytů jednotlivým zájemcům:
1. zájemce – Pavel Tomášek, bytem Lidická 141, Koloveč
- nemovitost - byt č. 2 v bytovém domu čp. 326 v Kolovči
- účel pronájmu- bydlení
- podmínky nájmu – jsou stanoveny pravidly pro pronájem bytů z vlastnictví obce Koloveč, nájem na dobu určitou
2. zájemce – manželé Miloslav a Zdeňka Divišovi, bytem Lidická 324, Koloveč
- nemovitost - byt č. 11 v bytovém domu čp. 324 v Kolovči
- účel pronájmu- bydlení
- podmínky nájmu – jsou stanoveny pravidly pro pronájem bytů z vlastnictví obce Koloveč, nájem na dobu určitou
3. zájemce – František Gregorides, t.č. trvale bytem Žatec, Svatováclavská ul. čp.1009, okr. Louny
- nemovitost - byt č. 18 v bytovém domu čp. 348 v Kolovči
- účel pronájmu- bydlení
- podmínky nájmu – jsou stanoveny pravidly pro pronájem bytů z vlastnictví obce Koloveč, nájem na dobu určitou
11. aby o pronájmu uvedeného bytu č. 10 v bytovém domu čp. 324 v Kolovči rozhodl mezi zájemci los
12. pronájem uvedeného bytu zájemci:
1. zájemce – Petr Průcha, bytem Lidcká čp. 324, Koloveč
- nemovitost - byt č. 10 v bytovém domu čp. 324 v Kolovči
- účel pronájmu- bydlení
- podmínky nájmu – jsou stanoveny pravidly pro pronájem bytů z vlastnictví obce Koloveč, nájem na dobu určitou, nájemné regulované
14. prodej uvedených nemovitostí zájemci.
1. zájemce – Ing. Ladislav Janeček CSc, bytem Tobrucká 715/29, 160 00 Praha 6
- nemovitost – pozemky č. 1208 – ostatní plocha o výměře 261 m2 a č. 1209 – zahrada o výměře 866 m2 v k.ú. Zíchov
- účel prodeje - využití jako součást budoucího areálu rekreačního objektu – penzionu, který vznikne přestavbou stávajícího objektu nacházejícího se v sousedství shora uvedených pozemků
- podmínky prodeje – cena 30 Kč/m2 pozemku s tím, že zájemce uhradí náklady spojené se sepsáním kupní smlouvy a správní poplatky s tím, že kupní smlouva bude obsahovat ustanovení o zřízení předkupního práva věcného po dobu 5 let a práva zpětného odkoupení nemovitosti za původní cenu v případě nenaplnění účelu, tj. realizace rekreačního objektu – penzionu v sousedství shora uvedených pozemků do 5 let od nabytí předmětného pozemku, ve prospěch prodávajícího.
15. pořízení změny č. 4. ÚPD SÚ Koloveč
16. harmonogram kulturních akcí Obce Koloveč pro rok 2008 a termín konání akce „Mlýn a sraz rodáků“ v roce 2009 na 15.08.2009

Neschvaluje:
13. koupi pozemků KN č. 307/1 – ostatní plocha-manipulační plocha o výměře 346 m2 a č. 307/2 – ostatní plocha – ostatní komunikace o výměře 8 m2 v k.ú. Koloveč s tím, že právo veřejně užívat tyto pozemky, které jsou součástí veřejného prostranství, je zaručeno příslušnými právními předpisy.

Ukládá:
17. místostarostce obce , zahájit přípravu akce „Mlýn a sraz rodáků“ v roce 2009,tj. zpracovat návrh kulturního a doprovodného programu této akce a dále sestavit návrh
realizačního týmu, který zahájí vlastní přípravu akce , včetně stanovení předběžného rozpočtu akce. Termín – do příštího zasedání ZO

Volí:
3. ověřovatele zápisu z 1. jednání ZO ze dne 17.03.2008 a to pí. Janu Peclovou a p. Martina Volfa

Bere na vědomí:
4. informaci o splnění úkolu daného usnesením ze 6 . jednání ZO ze dne 17.12. 2007
5. zprávu o kontrole hospodaření ZŠ za období 10-12/2007a MŠ Koloveč za období 7- 12/2007(viz příloha č.1 zápisu) a zprávu o výsledcích hospodaření obce Koloveč, ZŠ Koloveč a MŠ Koloveč v roce 2007

Zapsala: Vladimíra Ledvinová, pracovnice OÚ Koloveč

Ověřovatelé usnesení:

Jana Peclová
místostarostka člen

Martin Volf
zastupitelstva obce

Jana Peclová
místostarostka obce

Ing. Václav Pergl
starosta obce

Dokumenty ke stažení

Tento web používá soubory cookies. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.     Více informací o použití cookies