Telefon: +420 379 494 222
E-mail: info@mestyskolovec.cz
Vesnice roku 2010 Plzeňského kraje
a stříbrná Vesnice 2010 České republiky.
Sociální sítě
Instagram Youtube
Hledání
vyhledávání

Usnesení Zastupitelstva obce Koloveč č. 6/2007

Usnesení

ze 6. jednání ZO Koloveč konaného dne 17.12.2007 od 18.00 hod. v restauraci Sauna v Kolovči

Zastupitelstvo obce Koloveč:
Schvaluje:
1. navržený program jednání
2. zápis a usnesení z 5. jednání ZO Koloveč ze dne 23.11.2007
5. rozpočtové opatření č.4 a 5 /2007(viz příloha č. 2 zápisu)
6. přijetí a použití účelové neinvestiční dotace MPSV pro provádění pečovatelských úkonů pro jednotlivé klienty.
7. přijetí a použití účelové neinvestiční dotace KÚPK na činnost JSDH .
8. přijetí a použití účelové neinvestiční dotace Krajského úřadu Plzeňského Kraje na zabezpečení technických podmínek Obce Koloveč, jakožto provozovatele kontaktního místa veřejné správy k zajištění služby CZECH POINT, tj. k nákupu příslušného SW a HW.
9. rozpočtové provizorium pro hospodaření Obce Koloveč v roce 2008 do doby, než bude ZO schválen rozpočet Obce Koloveč pro rok 2008
10. uvedený záměr pronájmu nemovitosti ve vlastnictví obce Koloveč:
uživatel – pí. Petrásková Miroslava; bytem Školní 54, Koloveč
nemovitost – část pozemku KN č. 6 při čp. 128 v k.ú. Koloveč
účel pronájmu - parkování osobního vozu
11. uvedené realizace pronájmu, prodeje a výpůjčky nemovitostí ve vlastnictví Obce Koloveč:
1. Pronájem nemovitostí:
1.uživatel – p. Zoubek Václav st.; bytem Sportovní ul. čp.239, Koloveč
nemovitost – část pozemků KN č. 268/1 a č. 1089/1 v k.ú. Koloveč
účel pronájmu - k zahrádkářskému využití
podmínky pronájmu - nájemné na dobu neurčitou s měsíční výpovědní lhůtou; nájemné ve výši 1,-Kč/m2/rok.
2.uživatel – p.Radek Sokol, bytem Tyršova ul. čp. 28, Koloveč
nemovitost - část pozemku KN č. 1089/1 v k.ú. Koloveč
účel pronájmu - k zahrádkářskému využití
podmínky pronájmu - nájemné na dobu neurčitou s měsíční výpovědní lhůtou; nájemné ve výši 1,-Kč/m2/rok.
3.uživatel – p. Miroslav Homolka st., bytem Sportovní 102, Koloveč
nemovitost – část pozemku KN č. 1089/1 v k.ú. Koloveč
účel pronájmu k zahrádkářskému využití
podmínky pronájmu - nájemné na dobu neurčitou s měsíční výpovědní lhůtou; nájemné ve výši 1,-Kč/m2/rok.
4.uživatel – p. Josef Kaše, bytem Lidická ul. čp. 313, Koloveč
nemovitost – část pozemku KN 1089/1 v k.ú. Koloveč
účel pronájmu k zahrádkářskému využití podmínky pronájmu - nájemné na dobu neurčitou s měsíční výpovědní lhůtou; nájemné ve výši 1,-Kč/m2/rok.
5.uživatel – p- Václav Hess, bytem Krátká č.p. 98, Koloveč
nemovitost – část pozemku KN č. 520/1 a pozemek 520/3 v k.ú. Koloveč
účel pronájmu - k zahrádkářskému využití podmínky pronájmu - nájemné na dobu neurčitou s měsíční výpovědní lhůtou; nájemné ve výši 1,-Kč/m2/rok.
2. Prodej nemovitostí:
1. Žadatel – p. Petr Zoubek, bytem Sportovní ul. č.p. 239, Koloveč
nemovitost – část pozemků KN č. 646/31, 646/32 646/10 a 646/11 o výměře cca 30m2 v k.ú. Koloveč ( bude určeno GP )
účel prodeje – výstavba garáže
podmínky prodeje – cena 60 Kč/m2 pozemku s tím, že kupující uhradí náklady spojené s vyhotovením geometrického plánu, sepsáním kupní smlouvy a správní poplatky s tím, že kupní smlouva bude obsahovat ustanovení o zřízení předkupního práva věcného po dobu 3 let a práva zpětného odkoupení nemovitosti za původní cenu v případě nenaplnění účelu, tj. výstavby garáže do 3 let od nabytí předmětného pozemku, ve prospěch prodávajícího. Kupující dále zajistí na svoje náklady uložení plastového potrubí pod základy budoucí stavby, do kterého budou odvedeny dešťové vody ze stávajících garáží nacházejících se v horní řadě.
2. Žadatel - Kartáčována Koloveč spol. s r.o., IČ 45359571, se sídlem Domažlická 145, Koloveč
nemovitosti – stavba objektu č.p. 255 „ Sokolovna“ postavená na pozemku č. 85 v k.ú. Koloveč a dále pozemek č. KN 85 – zastavěná plocha o výměře 1297 m2, v k.ú. Koloveč účel prodeje - rozšíření areálu firmy – výstavba výrobní haly podmínky prodeje – cena 816.910,- Kč, stanovená na základě znaleckého posudku č. 4397- 173/07, ze dne  19.11.2007, vyhotoveném soudním znalcem p. Jiřím Muchou, s tím, že kupující uhradí příslušné správní poplatky. Vlastní prodej nemovitostí bude uskutečněn k 1.1.2009 a to na základě smlouvy o budoucí smlouvě kupní, která bude s budoucím kupujícím uzavřena již v měsíci lednu 2008 s tím, že budoucí kupní smlouva bude obsahovat ustanovení o zřízení předkupního práva věcného po dobu 3 let a práva zpětného odkoupení nemovitosti za původní cenu v případě nenaplnění účelu, tj. výstavby výrobní haly, do 3 let od nabytí předmětného pozemku, ve prospěch prodávajícího.
3. Výpůjčku nemovitostí:
1. žadatel: ZŠ Koloveč, IČ 60610999, se sídlem Sportovní čp. 307, Koloveč
nemovitosti –část pozemku KN č. 1089/1 – zahrada v k.ú. Koloveč
účel výpůjčky – poskytování základního vzdělání
podmínky výpůjčky – na neurčitou s roční výpovědní lhůtou
2. žadatel: MŠ Koloveč, IČ 60610743, se sídlem Sportovní čp. 306, Koloveč
nemovitosti –část pozemku KN č. 268/1 – ostat. plocha a část pozemku č. 1089/1 – zahrada v k.ú. Koloveč
účel výpůjčky – zabezpečení předškolní výchovy
podmínky výpůjčky – na neurčitou s roční výpovědní lhůtou
12. koupi části pozemku KN č. 308/2– zahrada / dle GP č. 386-1204-2007 pozemek č. 308/9 - ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 243 m2 / a pozemek KN č. 308/5 – ostatní plocha-ostatní komunikace o výměře 47m2 v k.ú. Koloveč s tím, že Obec Koloveč zajistí na svoje náklady geometrické oddělení příslušných částí pozemků, výkup pozemků v ceně 70,- Kč / m2, vyhotovení kupní smlouvy a vklad vlastnického práva obce do katastru nemovitostí.
13. upustit od koupě pozemků KN č. 307/1 – ostatní plocha-manipulační plocha o výměře 346 m2 a č. 307/2 – ostatní plocha – ostatní komunikace o výměře 8 m2 v k.ú. Koloveč za cenu 100,- Kč/m2 18. pro rok 2008 cenu vodného ve výši 15,82 Kč/m3 bez DPH, 17,24Kč/m3 s DPH a cenu stočného ve výši 14,20 Kč/m3 bez DPH, 15,48 Kč/m3 s DPH
21. nové ceny poplatků za ukládání odpadů, tj. 100,- Kč / t odpadu, 50,- Kč/ malý vozík odpadu s účinností od 1.1.2008

Ukládá:
17. ukládá starostovi Obce zajistit zveřejnění Oznámení o vydání opatření obecné povahy podle ust. § 173 odst.1 správního řádu

Volí:
3. ověřovatele zápisu ze 6. jednání ze dne 17.12.2007 a to Ing. Milana Mastného a MVDr. Karla Kobra
19. volí Ing. Václava Pergla, bytem Hastrdam 135, Koloveč, narozeného 4.12.1968,, jakožto přísedícího trestního senátu Okresního soudu v Domažlicích na další volební období.

Bere na vědomí:
4. zprávu o kontrole hospodaření Obce Koloveč, ZŠ a MŠ Koloveč, atd., za období 06- 09/2007 (viz příloha č.1 zápisu)
15. zprávu o projednání návrhu změny č. 3 ÚPD SÚ Koloveč s tím, že nebyly uplatněny námitky ke konceptu ani k návrhu.
20. nový režim skládky vybraných odpadů v lokalitě„ U cementárny“ v Kolovči .
22. místní úpravy provozu na pozemních komunikacích ( ulice Zahradní a Bezručova ) v Obci Koloveč

Vydává:
14. s účinností od 1.1.2008 dodatek č. 1 ke zřizovací listině Základní školy Koloveč, čj. 590/2002 ze dne 18.9.2002 a dodatek č. 1 ke zřizovací listině Mateřské školy Koloveč, čj. 589/2002 ze dne 18.9.2002.
16. vydává opatření obecné povahy - změnu č. 3 ÚPD SÚ Koloveč

Zapsala: Alena Kašová, pracovnice OÚ Koloveč

Ověřovatelé usnesení:

Ing. MilanMastný
člen zastupitelstva obce

MVDr. Karel Kobr
člen zastupitelstva obce

Jana Peclová
místostarostka obce

Ing. Václav Pergl
starosta obce

Dokumenty ke stažení

Tento web používá soubory cookies. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.     Více informací o použití cookies