Telefon: +420 379 494 222
E-mail: info@mestyskolovec.cz
Vesnice roku 2010 Plzeňského kraje
a stříbrná Vesnice 2010 České republiky.
Sociální sítě
Instagram Youtube
Hledání
vyhledávání

Usnesení Zastupitelstva obce Koloveč č. 5/2007

 

Usnesení

Z 5. jednání ZO Koloveč konaného dne 23.11.2007 od 18.00 hod. v kulturním domě na Zichově

Zastupitelstvo obce Koloveč:
Schvaluje:

1. navržený program jednání
2. zápis a usnesení ze 4. jednání ZO Koloveč ze dne 17.09.2007
5. podání žádosti o dotaci na nákup nové cisternové automobilové stříkačky pro JSDH Koloveč a závazek obce, že případě získání této dotace zajistí dofinancování adekvátní částky z rozpočtu obce.
6. dar dřeva (kulatiny) z majetku Obce Koloveč Občanskému sdružení TJ Slavoj Koloveč v objemu cca 30m3, jehož použití je účelově vázáno na výstavbu fotbalové tribuny v Kolovči.
7. uvedené záměry pronájmů a prodeje nemovitostí ve vlastnictví Obce Koloveč:
1) Pronájem nemovitostí:
1.uživatel – p. Zoubek Václav st.; bytem Sportovní ul. čp.239, Koloveč
nemovitost – část pozemků KN č. 268/1 a č. 1089/1 v k.ú. Koloveč
účel pronájmu - k zahrádkářskému využití
2.uživatel – p.Radek Sokol, bytem Tyršova ul. čp. 28, Koloveč
nemovitost - část pozemku KN č. 1089/1 v k.ú. Koloveč
účel pronájmu - k zahrádkářskému využití
3.uživatel – p. Miroslav Homolka st., bytem Sportovní 102, Koloveč
nemovitost – část pozemku KN č. 1089/1 v k.ú. Koloveč
účel pronájmu k zahrádkářskému využití
4.uživatel – p. Josef Kaše, bytem Lidická ul. čp. 313, Koloveč
nemovitost – část pozemku KN 1089/1 v k.ú. Koloveč
účel pronájmu k zahrádkářskému využití
5.uživatel – p- Václav Hess, bytem Krátká č.p. 98, Koloveč
nemovitost – část pozemku KN č. 520/1 a pozemek 520/3 v k.ú. Koloveč
účel pronájmu k zahrádkářskému využití
2) Prodej nemovitosti:
1. žadatel – Petr Zoubek, bytem Sportovní ul. č.p. 239, Koloveč
nemovitost – část pozemků KN č. 646/31, 646/32 646/10 a 646/11 o výměře cca 30m2 v k.ú. Koloveč
účel prodeje – výstavba řadové garáže.
8. uvedené realizace pronájmu, výpůjčky, daru a koupě nemovitostí z/ do vlastnictví Obce Koloveč:
1) Pronájem nemovitostí:
1. žadatel – p. Pavel Kruml st., bytem Lidická ul. č.p. 326, Koloveč
nemovitost – část pozemku KN č. 1397/2 – zahrada v k.ú. Koloveč
účel pronájmu - k zahrádkářskému využití
podmínky pronájmu - nájemné na dobu neurčitou s měsíční výpovědní lhůtou; nájemné ve výši 1,-Kč/m2/rok.
2. žadatel – Agro Staňkov, a.s. se sídlem Plzeňská ul. č.p. 350, Staňkov, IČ: 00115746
nemovitost – zemědělské pozemky v k.ú. Močerady a Nové Dvory u Močerad
účel pronájmu - zemědělská výroba
podmínky pronájmu – nájemné na dobu neurčitou s 5-7 letou výpovědní lhůtou, nájemné v min. výši 500,- Kč/ha/rok.
3. žadatel – Zemědělské družstvo Srbice, a.s. se sídlem Srbice, IČ: 00115770
nemovitost - zemědělské pozemky v k.ú. Hlohovčice, Srbice u Kolovče, Strýčkovice
účel pronájmu - zemědělská výroba
podmínky pronájmu – nájemné na dobu neurčitou s 5-7 letou výpovědní lhůtou, nájemné v min. výši 500,- Kč/ha/rok.
2) Výpůjčku nemovitostí:
1. žadatel: TJ Slavoj Koloveč se sídlem Sportovní ul. č.p. 334, Koloveč, IČ: 18230725
nemovitosti – antukové hřiště, část pozemku KN č. 268/1 – ostat. plocha a pozemky pod fotbalovým areálem BPK č. 145/2, 140/2, 140/3, a 140/4 v k.ú. Koloveč
účel výpůjčky – provozování sportovní činnosti
podmínky výpůjčky – na dobu určitou 20 let, souhlas půjčitele vypůjčiteli s pronájmem těchto nemovitostí MŠ a ZŠ Koloveč za účelem jejich použití při výuce TV.
3) Dar nemovitostí:
1. žadatel: Plzeňský kraj se sídlem Kroupova 18, Plzeň, IČ: 70890366 nemovitosti – místní komunikace v úseku Zichov –Kaničky a zastavěné pozemky pod touto stavbou, parcely KN č. 1608/5 až 1608/7; 1608/9 až 1608/21 – ostatní plochy ,ostatní komunikace v k.ú. Zichov.
Účel daru – zařazení komunikace do sítě silnic III. tř. a zajištění její správy a údržby Plzeňským krajem - správou a údržbou silnic Domažlice
podmínky daru – převod na náklady obdarovaného.
4) Koupě nemovitosti:
1. vlastník – TJ Slavoj Koloveč se sídlem Sportovní 334, IČ: 18230725
nemovitost – garáž na st. parcele č. 646/25 v k.ú. Koloveč a pozemek, st.p. č. 646/25 o výměře 95 m2 v k.ú. Koloveč.
účel koupě – trvalé využití ke garážování strojového parku obce
podmínky koupě – kupní cena stanovená znaleckým posudkem č.4 390-166/07 soudním znalcem v oboru ekonom., p. Jiřím Muchou, ze dne 06.11.2007, ve výši 244.083,-Kč garáž, 3.525,-Kč pozemek, celkem 247.608,- Kč, převod na náklady kupujícího.
9. uvedené úpravy nájemních smluv mezi Obcí Koloveč a nájemci s účinností od 01.01.2008:
1. nájemce Pavel Souček, bytem Domažlická č.p. 6, Koloveč
předmětem pronájmu – část parcely KN č. 194 – zahrada v k.ú. Koloveč.
účel pronájmu – zahrádkářské využití
úprava nájemního vztahu- nájemné 1,-Kč/m2/rok na dobu neurčitou s měsíční výpovědní lhůtou
splatnost nájemného do 31.03. daného roku
2. nájemce Karel Šícho, bytem Domažlická č.p.112, Koloveč
předmětem pronájmu – část parcely KN č. 97/1 – ostatní plocha v k.ú. Koloveč.
účel pronájmu – zahrádkářské využití
úprava nájemního vztahu- nájemné 1,-Kč/m2/rok na dobu neurčitou s měsíční výpovědní lhůtou
splatnost nájemného do 31.03. daného roku
3. nájemce Jan Cozl, bytem Domažlická 120, Koloveč
předmětem pronájmu - část parcely KN č. 97/1 – ostatní plocha v k.ú. Koloveč.
účel pronájmu – zahrádkářské využití
úprava nájemního vztahu- nájemné 1,-Kč/m2/rok na dobu neurčitou s měsíční výpovědní lhůtou
splatnost nájemného do 31.03. daného roku
4. nájemce MVDr. Karel Kobr, bytem Jabloňová 345, Koloveč
předmětem pronájmu – část parcely KN č. 1432/1 – ostatní plocha v k.ú. Koloveč.
účel pronájmu – zahrádkářské využití
úprava nájemního vztahu- nájemné 1,-Kč/m2/rok na dobu neurčitou s měsíční výpovědní lhůtou
splatnost nájemného do 31.03. daného roku
5. nájemce Josef Bouda, bytem Palackého 333, Koloveč
předmětem pronájmu – část parcely KN č. 1432/1 – ovocný sad v k.ú. Koloveč.
účel pronájmu – zahrádkářské využití
úprava nájemního vztahu- nájemné 1,-Kč/m2/rok na dobu neurčitou s měsíční výpovědní lhůtou
splatnost nájemného do 31.03. daného roku
6. nájemce Eva Poláková, bytem Lidická 318, Koloveč
předmětem pronájmu – část parcely KN č. 1432/1 – ovocný sad v k.ú. Koloveč.
účel pronájmu – zahrádkářské využití
úprava nájemního vztahu- nájemné 1,-Kč/m2/rok na dobu neurčitou s měsíční výpovědní lhůtou
7. nájemce Jan Hrdonka, bytem Domažlická 108, Koloveč
předmětem pronájmu – část parcely KN č. 97/1 – ostatní plocha v k.ú. Koloveč.
účel pronájmu – zahrádkářské využití
úprava nájemního vztahu- nájemné 1,-Kč/m2/rok na dobu neurčitou s měsíční výpovědní lhůtou
8. nájemce MUDr. Marie Kubátová, se sídlem Nádražní 19, 345 61 Staňkov, IČ: 18231331,
předmět pronájmu - nebytové prostory ve zdravotním středisku č.p. 349 v Kolovči
účel nájmu - provozování lékařské praxe pro děti a dorost
úprava nájemního vztahu - nájemné 120,-Kč/1m2/rok, nájemní vztah na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou, splatnost nájemného čtvrtletně do 5. dne druhého měsíce daného čtvrtletí
9. nájemce MUDr. Petr Světlík, se sídlem Rýzmberská 609, Kdyně, IČ : 18231969
předmět pronájmu – nebytové prostory ve zdravotním středisku č.p. 349 v Kolovči
účel nájmu - provozování lékařské praxe pro ženy - gynekologie
úprava nájemního vztahu - nájemné 120,-Kč/1m2/rok, nájemní vztah na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou, splatnost nájemného čtvrtletně do 5. dne druhého měsíce daného čtvrtletí
10. nájemce MUDr. Anna Čiklová, se sídlem Dlouhá 335, Koloveč, IČ: 18231390
předmět pronájmu – nebytové prostory ve zdravotním středisku č.p. 349 v Kolovči
účel nájmu - provozování lékařské praxe pro dospělé
úprava nájemního vztahu- nájemné 120,-Kč/1m2/rok, nájemní vztah na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou, splatnost nájemného čtvrtletně do 5. dne druhého měsíce daného čtvrtletí
11. nájemce Milena Kulhánková, bytem Zíchov 2, IČ 41629493
předmět pronájmu – nebytové prostory v kulturním domu čp. 29 na Zíchově ( prodejna, hostinec, sál a obslužné prostory )
účel nájmu - provozování obchodní a hostinské činnosti
úprava nájemního vztahu- - nájemné 9001,-Kč/rok, z toho prodejna – 1,- Kč/rok, hostinec 3000,- Kč/rok a sál 6000,- Kč/rok, nájemní vztah na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou, splatnost nájemného čtvrtletně do 5. dne druhého měsíce daného čtvrtletí
12. nájemce Zemědělská a.s. Koloveč, se sídlem Tyršova 146, Koloveč, IČ: 47717700
předmět pronájmu – zemědělské pozemky v k.ú. Koloveč, Zíchov, Kaničky, Únějovice, Chocomyšl
účel nájmu – zemědělská výroba
úprava nájemního vztahu- nájemné na dobu neurčitou s 5-7 letou výpovědní lhůtou, nájemné v min. výši 500,- Kč/ha/rok.
13. nájemce Zdeněk Dolejš, bytem Husova 269, Koloveč
předmět pronájmu – pozemek KN č. 1550/2 – ostatní plocha v k.ú. Koloveč
účel pronájmu – zahrádkářské využití
úprava nájemního vztahu- nájemné 1,-Kč/m2/rok na dobu neurčitou s měsíční výpovědní lhůtou
splatnost nájemného do 31.03. daného roku
13. aktualizovaný plán hospodaření v obecních lesích v roce 2007.
14. podání výpovědi z nájmu obecních bytů uživatelům, kteří dlouhodobě hrubě porušují nájemní smlouvu tím, že neplatí obci nájemné a náklady spojené s užíváním bytů.
16. změnu obecní a zároveň katastrální hranici mezi k.ú. Koloveč a k.ú. a obce Únějovice tak, jak je znázorněno na přiložené situaci zpracované Pozemkovým úřadem Domažlice

Volí:
3. ověřovatele zápisu z 5. jednání ze dne 23.11.2007 a to Mgr. J .Gabrielovou a p. V. Kříže

Vydává:
10. Obecně závaznou vyhlášku č.1/2007 o místních poplatcích s účinností od 01.01.2008, která nahrazuje dosavadní OZV č. 1/2004 ve znění OZV č. 5/2005
11. Obecně závaznou vyhlášku č. 2/2007 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů s účinností od 01.01.2008, která nahrazuje dosavadní OZV č.4/2005 ve znění OZV č. 1/2006

Souhlasí se:
12. se zařazením Obce Koloveč prostřednictvím Svazku Domažlicko do územní působnosti MAS Český les a zněním stanov MAS Český les poté, co bylo seznámeno se strategií MAS Český les.

Bere na vědomí:
4. zprávy o splnění úkolů vyplývajících z Usnesení ZO č. 6,4 a 17 z veřejného jednání ZO ze dne 17.09.2007
15. výroční zprávy o činnosti MŠ a ZŠ v Kolovči za školní rok 2006/2007

Zapsala: V.Ledvinová, pracovnice OÚ Koloveč

Ověřovatelé:

Mgr. Jitka Gabrielová

členka ZO

Václav Kříž
člen ZO

Jana Peclová
místostarostka obce

Ing. Václav Pergl
starosta obce

Dokumenty ke stažení

Tento web používá soubory cookies. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.     Více informací o použití cookies