Telefon: +420 379 494 222
E-mail: info@mestyskolovec.cz
Vesnice roku 2010 Plzeňského kraje
a stříbrná Vesnice 2010 České republiky.
Sociální sítě
Instagram Youtube
Hledání
vyhledávání

Usnesení Zastupitelstva obce Koloveč č. 3/2007

Usnesení

ze 3. jednání ZO Koloveč konaného dne 11.06.2007 od 19.00 hod. v restauraci Sauna v Kolovči

Zastupitelstvo obce Koloveč:
Schvaluje:
1. ZO schvaluje navržený program jednání
2. ZO schvaluje zápis a usnesení ze 2. jednání ZO Koloveč ze dne 26.03.2007
4. ZO schvaluje plán hospodaření v obecních lesích v roce 2007 ( viz. příloha č. 1 zápisu )
6. ZO schvaluje rozpočtové opatření č. 1/2007 ( viz. příloha č. 3 zápisu )
10.ZO schvaluje záměr pronájmu části pozemku KN č. 97/1- ostatní plocha v k.ú. Koloveč k zahrádkářskému využití
11. ZO schvaluje záměr pronájmu nebytového prostoru na střeše v bytového domu čp. 326 v Kolovči k provozování služeb internetu
12. ZO schvaluje záměr pronájmu části pozemku KN č. 1432/1 - ovocný sad a části pozemku BPK č. 1237/12 d1 v k.ú. Koloveč k zahrádkářskému využití
13. ZO schvaluje záměr pronájmu pozemku KN č. 1683 – zastavěné plochy v k.ú. Koloveč za účelem užívání stavby ve vlastnictví žadatele
14. ZO schvaluje záměr pronájmu části pozemku KN č. 7– zahrady k.ú. Koloveč k zahrádkářskému využití
15. ZO schvaluje záměr pronájmu části pozemku BPK č. 1486/5 v k.ú. Koloveč k zahrádkářskému využití
16. ZO schvaluje záměr pronájmu nebytových prostor v budově zdravotního střediska čp. 349 v Kolovči k provozování lékařské praxe pro děti a mládež
17. ZO schvaluje záměr výpůjčky vodní nádrže v lokalitě Zichov postavené na pozemku KN č. 1674 – vodní ploše a samotného pozemku v k.ú. Zichov za účelem provozování a údržby vodní nádrže a pozemku, chovu ryb
18. ZO schvaluje záměr výpůjčky části pozemku BPK č. 5109 v k.ú. Koloveč za účelem mysliveckého využití (bažantnice, zázemí pro činnost myslivecké organizace)
19. ZO schvaluje záměr výpůjčky nebytového prostoru v bytovém domě čp. 324 v obci Koloveč za účelem zahrádkářského využití – moštování ovoce
20. ZO schvaluje záměr výpůjčky pozemku KN č. 1029/14 – zastavěné plochy a pozemků BPK č. 4084, 4085 a 161 v k.ú. Koloveč za účelem kynologického využití (výcvik psů, zázemí pro činnost kynologické organizace)
21. ZO schvaluje záměr výpůjčky nebytového prostoru v budově čp. 37„Stará radnice„v Kolovči a část pozemku KN č. 290 – zastavěná plocha v k.ú. Koloveč za účelem řádného užívání k chovatelskému využití – (chovatelské výstavy, zázemí pro činnost místní organizace)
22. ZO schvaluje záměr prodeje částí pozemků KN č. 646/9- ostatní plocha a 646/31- ostatní plocha v k.ú. Koloveč za účelem výstavby garáže
23. ZO schvaluje pronájem bytu č. 19 v bytovém domě pro seniory čp. 348 v Kolovči panu Janu Pittrovi, bytem Háje čp. 4, Merklín
24. ZO schvaluje pronájem bytu č. 11 v bytovém domě pro seniory čp. 348 paní Marii Tesařové, bytem Háje čp. 3, Merklín
25. ZO schvaluje pronájem bytu č. 27 v bytovém domě pro seniory čp. 348 panu Janu Berkovi, bytem Biřkov 28, p. Přeštice, okr. Klatovy
26. ZO schvaluje nájem části pozemku KN č. 1056/1 – ostatní plochy, části pozemku KN č. 1057/1 – zastavěné plochy a části pozemku BPK č. 5039/3 v k.ú. Koloveč ve prospěch Obce Koloveč za účelem provozování ukládání odpadů(suti, výkopové zeminy, kameniva) za nájemné ve výši 1,- Kč za rok se závazkem Obce Koloveč provést po zavezení této lokality odpadem rekultivaci najatých pozemků.
27. ZO schvaluje koupi části pozemku BPK č. 1451, dále pozemku KN č. 1500/2 – orná půda o celkové výměře 1243 m² v k.ú. Koloveč s tím, že Obec Koloveč zajistí na svoje náklady geometrické oddělení příslušných částí pozemků, výkup pozemků v ceně 35,- Kč / m2, vyhotovení kupní smlouvy a vklad vlastnického práva obce do katastru nemovitostí.
28. ZO schvaluje koupi části pozemku KN č. 1499/2 o výměře 272 m² v k.ú. Koloveč s tím, že Obec Koloveč zajistí na svoje náklady geometrické oddělení příslušných částí pozemků, výkup pozemků v ceně 35,- Kč / m2, vyhotovení kupní smlouvy a vklad vlastnického práva obce do katastru nemovitostí.
29. ZO schvaluje koupi části pozemku KN č. – zahrada o výměře cca 350 m2 / bude upřesněno GP / a pozemku KN č. 308/5 – ostatní plocha-ostatní komunikace o výměře 47m2 v k.ú. Koloveč s tím, že Obec Koloveč zajistí na svoje náklady geometrické oddělení příslušných částí pozemků, výkup pozemků v ceně 35,- Kč / m2, vyhotovení kupní smlouvy a vklad vlastnického práva obce do katastru nemovitostí.
30. ZO schvaluje koupi pozemků KN č. 307/1 – ostatní plocha-manipulační plocha o výměře 346 m2 a č. 307/2 – ostatní plocha – ostatní komunikace o výměře 8 m2 v k.ú. Koloveč s tím, že Obec Koloveč zajistí na svoje náklady geometrické oddělení příslušných částí pozemků, výkup pozemků v ceně 35,- Kč / m2, vyhotovení kupní smlouvy a vklad vlastnického práva obce do katastru nemovitostí.
31. ZO schvaluje koupi pozemku KN č. 1608/8- ostatní plochy - silnice o výměře 105 m2 v k.ú. Zichov s tím, že Obec Koloveč zajistí na svoje náklady geometrické oddělení příslušných částí pozemků, výkup pozemků v ceně 35,- Kč / m2, vyhotovení kupní smlouvy a vklad vlastnického práva obce do katastru nemovitostí.
40. ZO schvaluje návrh změny autobusové linky č. 43 20 20 Klatovy-Chudenice – Koloveč od 1.9.2007 a uzavření příslušné smlouvy mezi Obcí Koloveč a Plzeňským krajem ohledně úhrady nákladů s touto změnou souvisejících pro období od 1.9.2007 do 31.12.2007 s tím, že starosta obce bude dále jednat s ostatními obcemi, které budou mít z této změny užitek a pokusí se dojednat jejich finanční spoluúčast na krytí nákladů s touto změnou souvisejících
(poměrem k počtu občanů s trvalým pobytem na jejich území).

Neschvaluje:
9. ZO neschvaluje záměr pronájmu části pozemku KN č. 1534/1– ostatní plochy – ostatní komunikace v k.ú. Koloveč

Souhlasí:
5. ZO souhlasí se závěrečným účtem obce, resp. s celoročním hospodařením obce v roce 2006 bez výhrad ( závěrečný účet obce pro r. 2006 viz. příloha č. 2 zápisu )
37. ZO souhlasí s prominutím místního poplatku ze vstupného podle ust. § 16 zák. č. 565/1990 Sb. o místních poplatcích a nájemného za sál poplatníkovi SDH Zichov, IČ:65570901, se sídlem Zichov, z akce hasičský bál 10.2.2007 – Zichov.
38. ZO souhlasí s prominutím místního poplatku ze vstupného podle ust. § 16 zák. č. 565/1990 Sb. o místních poplatcích a nájemného za sál poplatníkovi FKCH Union – Chocomyšl, IČ:18232388, se sídlem Chocomyšl, akce sportovní bál 3.2.2007 – Zichov.

Nesouhlasí:
34. Z0 nesouhlasí s prominutím místního poplatku podle ust. § 16 zák.č. 565/1990 Sb. o místních poplatcích a ani s tím, že je v případě žadatelky Ing. Pavly Čermákové a ostatních členů její rodiny naplněn čl. 4 OZV č. 4/2005 ve znění OZV č. 1/2006, tedy že je dán důvod k osvobození od místního poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů.
35. ZO nesouhlasí s prominutím místního poplatku podle ust. § 16 zák.č. 565/1990 Sb. o místních poplatcích a ani s tím, že je v případě žadatelky Martiny Mrázové, resp. jejího syna Radka Tlustého naplněn čl. 4 OZV č. 4/2005 ve znění OZV č. 1/2006, tedy že je dán důvod k osvobození od místního poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů.
36. ZO nesouhlasí s prominutím místního poplatku ze psa podle ust. § 16 zák. č. 565/1990 Sb. o místních poplatcích poplatníkovi Ing. Pavle Čermákové, bytem Domažlická čp.112, 345 43 Koloveč

Ukládá:
32. ZO ukládá Kontrolnímu výboru provést revizi zbývajících smluv o tzv. dočasném užívání či pronájmu nemovitostí uzavřených před 01.01.2000, a to zejména z hlediska jejich platnosti, obsahové správnosti smluvních podmínek, výše sjednaného nájemného apod. a podat návrh na jejich případnou aktualizaci či přepracování.
Termín do příštího jednání ZO Koloveč
33. ZO ukládá Kontrolnímu výboru provést revizi stavu, kdy nemovitosti Obce Koloveč trvale užívají právnické či fyzické osoby tzv. bez smlouvy a podat návrh na řešení tohoto stavu ( jedná se o užívání ostatních ploch a veřejných prostranství atd.)
Termín do příštího jednání ZO Koloveč
39. ZO ukládá starostovi obce a Kontrolnímu výboru provést důkladnou analýzu OZV upravujících místní poplatky a souvisejících právních předpisů , připravit návrh změn OZV a jasných pravidel a kompetencí pro rozhodování o osvobozování či promíjení místních poplatků.
Termín – do příštího jednání ZO.
41. ZO ukládá finančnímu výboru aby provedl ve spolupráci se společností TEZA před nástupem nové topné sezóny prověrku dosavadního režimu vytápění a dodávky teplé vody, zjistil příčiny nárůstu spotřeby plynu v jednotlivých domácnostech/ bytech / a připravil návrh opatření vedoucích k optimalizaci stavu a k úspoře a snížení nákladů na bydlení.
Termín – do příštího jednání ZO.

Volí:
3. ZO volí ověřovatele zápisu ze 3. jednání ze dne 11.06.2007 a to pí. Janu Peclovou a p. Ludvíka Kaše

Bere na vědomí:

7. ZO bere na vědomí zprávu o kontrole hospodaření obce Koloveč a jí zřizovaných příspěvkových organizací ZŠ a MŠ Koloveč za období 1/07-3/07
8. ZO bere na vědomí výroční zprávu o činnosti ZŠ Koloveč ve školním roce 2005/2006
42. ZO bere na vědomí zprávu o dlužnících Obce a postupu Obce vůči nim s cílem domoci se příslušných dluhů, informace o výsledcích kontroly FÚ Domažlice ve věci hospodaření obce s dotačními finančními prostředky u akcí Rekonstrukce nám. Svobody – rok 2001 a Oprava střechy budovy Sokolovny – rok 2003, přijetí opatření

Zapsala: Vladimíra Ledvinová, pracovnice OÚ Koloveč

Ověřovatelé usnesení:

Jana Peclová
místostarostka obce

Ludvík Kaše
člen zastupitelstva obce

Jana Peclová
místostarostka obce

Ing. Václav Pergl
starosta obce

Dokumenty ke stažení

Tento web používá soubory cookies. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.     Více informací o použití cookies