Telefon: +420 379 494 222
E-mail: info@mestyskolovec.cz
Vesnice roku 2010 Plzeňského kraje
a stříbrná Vesnice 2010 České republiky.
Sociální sítě
Instagram Youtube
Hledání
vyhledávání

Usnesení Zastupitelstva obce Koloveč č. 2/2007

 

Usnesení

z 2.jednání ZO Koloveč konaného dne 26.3.2007 od 18.00 hod v restauraci Sauna v Kolovči

Zastupitelstvo obce Koloveč:
Schvaluje:
1. Navržený program jednání
2. Zápis a Usnesení z 1.jednání ZO Koloveč z 5.2.2007
4. Rozpočtový výhled obce a program rozvoje obce na období 2007-2010
5. Program oslavy 810 let výročí obce včetně rozpočtu této akce
6. Rozpočet obce na rok 2007 včetně příspěvků občanským sdružením, ZŠ a MŠ Koloveč, svazkům měst a obcí a ostatním právnickým osobám
7. Posílení rezervního fondu ZŠ a MŠ Koloveč o finanční částky vytvořené jejich zlepšeným výsledkem hospodaření v roce 2006
8. Prodej nemovitosti z vlastnictví obce Koloveč, pozemku č.p.646/8 o výměře 30m2 určené GP č.381-1048-2007 ze dne 28.2.2007 v k.ú. Koloveč, zájemci panu Lukáši Cozlovi, bytem Hřbitovní 120, Koloveč, za cenu 60,- Kč/m2 , za účelem výstavby garáže s tím, že zájemce uhradí náklady na vyhotovení GP, kupní smlouvy a správní poplatky.Kupní smlouva bude obsahovat ustanovení o zřízení předkupního práva věcného po dobu 3 let a práva zpětného odkoupení nemovitosti za původní kupní cenu v případě nenaplnění účelu tj.výstavby garáže do 3 let, ve prospěch prodávajícího
9. Nabytí nemovitostí z vlastnictví ČR-Pozemkového fondu a to pozemkům č.p.1383/18 a 1383/19 určených GP č. 380-1015-2007 ze dne 30.1.2007 v k.ú. Koloveč a to bezúplatně v souladu se zákonem č. 95/1999 Sb.
10. Pronájem veřejného vodovodu, kanalizace a ČOV z vlastnictví obce Koloveč vybranému zájemci, firmě Chodské vodárny a kanalizace a.s., IČ 49788761, se sídlem Bezděkovské předměstí 388, Domažlice, za účelem jejich provozování od 1.4.2007 na dobu neurčitou s roční výpovědní lhůtou, kterou lze uplatnit nejdříve po 6 letech
pronájmu, za nájemné ve výši schvalovaném ZO v rámci cen vodného a stočného
11. Cenu vodného ve výši 16,13 Kč/m3 včetně DPH a stočného ve výši 14,48 Kč/m3 včetně DPH, pro období od 1.4.2007 do 31.12.2007
12. Uzavření mandátní smlouvy s firmou Solitera spol. s r.o., IČ 43762751, se sídlem Palackého náměstí 77, Hořovice, za účelem výkonu činnosti odborného lesního hospodáře v obecních lesích v roce 2007 prostřednictvím Ing.Vladimíra Drexlera, držitele příslušné licence, za cenu 200,- Kč bez DPH za 1ha lesa
13. Prodej kalamitního dřeva z obecních lesů v rozsahu cca 180 m3 za kupní cenu ve výši cca 100 000-120 000,- Kč.
15. Ceník poplatků pro právnické a fyzické osoby oprávněné k podnikání, které využívají systém nakládání s komunálním odpadem zavedený obcí Koloveč

Volí:
3. Ověřovatele zápisu z 2.jednání z 26.3.2007 a to pana Václava Kříže a MVDr. Karla Kobra

Ukládá:
14. Starostovi obce zajistit zpracování plánu hospodaření v obecních lesích pro rok 2007
Termín: do příštího zasedání ZO

Zapsala: Lidmila Volfová, pracovnice OÚ Koloveč

Ověřovatelé usnesení:

MVDr. Karel Kobr
člen zastupitelstva obce

Václav Kříž
člen zastupitelstva obce

Jana Peclová
místostarostka obce

Ing. Václav Pergl
starosta obce

Dokumenty ke stažení

Tento web používá soubory cookies. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.     Více informací o použití cookies