Telefon: +420 379 494 222
E-mail: info@mestyskolovec.cz
Vesnice roku 2010 Plzeňského kraje
a stříbrná Vesnice 2010 České republiky.
Sociální sítě
Instagram Youtube
Hledání
vyhledávání

Usnesení Zastupitelstva obce Koloveč č. 1/2007

Usnesení

z 1. jednání ZO Koloveč konaného dne 05.02.2007 od 18.00 hodin v restauraci Sauna v Kolovči

Zastupitelstvo obce
Bere na vědomí:

5. zprávu předsedy kontrolního výboru ZO o provedené revizi stavu OZV a nařízení obce a jejich vydání v souladu s ust.§ 12 zák. o obcích
20. návrh kulturního a doprovodného programu oslavy výročí 810 let založení obce Koloveč, která se bude konat dne 21.7.2007

Volí:

3. ověřovatele zápisu z 1. jednání ZO a to pí. Mgr. Jitku Gabrielovou a Ing. Milana Mastného

Schvaluje:
1. navržený program jednání bez výhrad
2. zápis a usnesení z 5. jednání ZO Koloveč ze dne 18.12.2006 bez výhrad
4. závěrečný inventarizační zápis o provedené inventuře veškerého majetku obce Koloveč k 31.12.2006, který bude součástí závěrečného účtu obce
6. ukončení smluvního vztahu mezi Obcí Koloveč a firmou Marie Dušková – Obecní služba o poskytování bezpečnostních služeb, uzavřenou dne 9.3.2006
7. prodej nemovitosti z vlastnictví obce Koloveč, pozemku č. parcely 646/6 o výměře 57 m2, určené GP č. 379-1023-2006 ze dne 19.10.2006 v k.ú. Koloveč, zájemci p. Davidovi Všetečkovi, bytem Dvořákova 446, Domažlice, za cenu 60,-Kč/m2, za účelem výstavby garáží s tím, že zájemce uhradí náklady na vyhotovení kupní smlouvy a správní poplatky
8. pronájem nemovitosti z vlastnictví obce Koloveč, nebytového prostoru cca 100 m2, objektu č.p. 142, postavenou na pozemku st.p. č. 308/3 v k.ú. Koloveč, zájemci firmě Carpenters Group spol. s r.o., zastoupenou pí. Emilií Váchalovou, bytem Hluboká č.p. 20, Kdyně za cenu 1.000,-Kč/měsíc, za účelem provozování drobné výroby
9. pronájem nemovitosti z vlastnictví obce Koloveč, nebytového prostoru (cca 25 m2) v objektu č.p. 142, postavenou na pozemku st.p. č. 308/3 v k.ú. Kolovče, zájemci p. Pavlovi Tomáškovi, bytem Lidická č.p. 141, Koloveč, za cenu 1.500,- Kč/měsíc, za účelem skladování movitých věcí
10. pronájem nemovitosti z vlastnictví obce Koloveč, pozemku, části parcely č. 1432/1 o výměře cca 400 m2 v k.ú. Koloveč, zájemci p. Miroslavu Touškovi, bytem Hřbitovní 120, Koloveč, za cenu 1,-Kč/m2 / rok, za účelem zřízení zahrádky
11. výpůjčku nemovitostí z vlastnictví obce Koloveč, stavby – vodní nádrže v lokalitě „U Holce“ postavenou na pozemku, č. parcely 1098 v k.ú. Koloveč a dále pozemků zjednodušené evidence, č. parcely 451 – díl 1, o výměře 673 m2, č. 433, o výměře 522 m2 a č. 432 o výměře 5033 m2 v k.ú. Koloveč zájemci p. Petrovi Toupalovi, bytem Lidická 326, Koloveč, za účelem provozování a údržby vodní nádrže a pozemků a chovu ryb
12. výpůjčku nemovitosti z vlastnictví obce Koloveč, stavby- vodní nádrže v lokalitě „V Hastrdamu“ postavené na pozemku č. parcely 1659 v k.ú. Koloveč a dále pozemku č. parcely 1659 o výměře 1680 m2 v k.ú. Koloveč, zájemci Českému rybářskému svazu, místní organizace Srbice, zastoupenou předsedou p. Pavlem Tichotou, za účelem provozování a údržby vodní nádrže a pozemku a chovu ryb
13. záměr prodeje nemovitosti z vlastnictví obce Koloveč, pozemku části parcel č. 646/5, 646/8 a 646/31 o výměře cca 20 m2 ( bude odděleno GP), zájemci Lukášovi Cozlovi, bytem Hřbitovní 120,Koloveč, za cenu 60,- Kč/m2, za účelem výstavby garáží s tím, že zájemce uhradí náklady na vyhotovení GP, sepsání kupní smlouvy a správní poplatky
14. záměr prodeje nemovitosti z vlastnictví obce Koloveč, stavby- objektu č.p. 255, postavené na pozemku , st.p. č. 85 v k.ú. Koloveč a dále pozemku č. parcely 85 o výměře 1297 m2, v k.ú. Koloveč, zájemci firmě Kartáčována Koloveč spol. s r.o., se sídlem Domažlická 145, Koloveč, zastoupená jednatelem p. Jaroslavem Rokoským, za účelem rozšíření areálu firmy
15. záměr koupě nemovitosti z vlastnictví TJ Slavoj Koloveč- stavby- garáže, postavené na pozemku č. parc. 646/25 v k.ú. Koloveč a dále pozemku č. parc. 646/25 o výměře 95 m2 v k.ú. Koloveč, za účelem její opravy a uskladnění strojového parku obce ve vlastnictví obce Koloveč
16. podání žádosti o bezúplatný převod pozemku podle zák. č. 95/1999 Sb., z vlastnictví ČR-správy PFČR, části parcely zjednodušené evidence č. 5085 ( bude odděleno GP) v k.ú. Koloveč
17. podání žádosti o úplatný převod pozemků podle zák. č. 95/1999 Sb., z vlastnictví ČRsprávy PFČR, části parcely zjednodušené evidence č. 1434 ( bude odděleno GP) a dále parcely č. 1581/9, obojí v k.ú. Koloveč
18. zřízení pracovní komise ve složení p. Martin Volf, pí. Jana Peclová, p. Petr Hájek a p. Ing. Milan Mastný, za účelem zpracování návrhu rozpočtového výhledu obce a střednědobého programu rozvoje obce na období 2007 – 2010
22. cenu vodného ve výši 14,39 Kč a stočného ve výši 12,77 Kč na 1. čtvrtletí roku 2007
23. výši odměn neuvolněným členům ZO v maximální výši dané vl. nař. Č. 37/2003 Sb., ve znění nař. vlády č. 614/2006 Sb., s jejich výplatou ode dne 01.01.2007

Ukládá:

19. pracovní komisi ustanovené dle bodu č. 19 usnesení zpracovat návrh rozpočtového výhledu obce a střednědobého programu rozvoje obce na období 2007-2010
Termín do příštího zasedání ZO
21. místostarostce obce vypracovat konečnou podobu kulturního a doprovodného programu oslavy výročí 810 let založení obce Koloveč, včetně jeho organizačního a technického zabezpečení a vlastního rozpočtu této akce.
Termín do příštího zasedání

Zapsala: Vladimíra Ledvinová, pracovnice OÚ

Ověřovatelé zápisu a usnesení

Ing. Milan Mastný

Mgr. Jitka Gabrielová

Jana Peclová
místostarostka

Ing. Václav Pergl
starosta

Dokumenty ke stažení

Tento web používá soubory cookies. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.     Více informací o použití cookies