Rychlý kontakt

Telefon: +420 379 494 222
Telefon/fax: +420 379 494 311
E-mail: info@mestyskolovec.cz

Úřední hodiny

Pondělí
Úterý
Středa
Čtvrtek
Pátek
7:00 - 17:00
7:00 - 15:30
7:00 - 17:00
7:00 - 15:30
7:00 - 14:00

 

Jsme na Facebooku Jsme na Instagramu Jsme na Youtubu

 

Kalendář

<< duben 2021 >>
PO ÚT ST ČT SO NE
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30    

Novinky e-mailem

Máte-li zájem o zasílání bulletinu, vyplňte Vaši e-mailovou adresu a v dalším kroku si nastavte o co máte zájem. Později se můžete kdykoliv odhlásit.

*E-mail:

Zajímavé odkazy

 

 Symboly Městyse Koloveč

Znak a vlajka městyse

Symboly (znak a prapor) mohou užívat orgány Městyse Koloveč (zastupitelstvo, úřad městyse) a Městysem Koloveč zřízené nebo založené organizační složky a právnické osoby, resp. příspěvkové organizace. Ostatní právnické a fyzické osoby mohou užívat symboly Městyse Koloveč jen za podmínek stanovených v těchto pravidlech a na základě písemného souhlasu.

Na základě ustanovení § 102 odst. 4 v návaznosti na ustanovení § 99 odst. 2 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, vydává starosta Městyse Koloveč tato:

 

Pravidla pro užívání symbolů Městyse Koloveč


Čl. I.
Symboly Městyse Koloveč

 1. Symboly  Městyse Koloveč  (dále jen „ symboly“)  podle ustanovení § 34a zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, jsou:
  a)    znak  Městyse Koloveč  (dále jen „znak“) a
  b)    vlajka Městyse Koloveč (dále jen „vlajka“).
  Znak byl městysi Koloveč udělen již v historii a vlajka byla udělena Městysi Koloveč předsedou  Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky dne 17.dubna 2009.
 2. Grafická podoba a slovní popis znaku městyse  je uveden v příloze č. 1, která je nedílnou součástí  těchto pravidel.
 3. Grafická podoba a slovní popis vlajky městyse  je uveden v příloze č. 2, která je nedílnou součástí těchto pravidel.

Čl. II.
Užívání symbolů

 1. Symboly (znak a prapor) mohou užívat orgány Městyse Koloveč (zastupitelstvo, úřad městyse) a Městysem Koloveč zřízené nebo založené organizační složky a právnické osoby, resp. příspěvkové organizace. Ostatní právnické a fyzické osoby mohou užívat symboly Městyse Koloveč jen za podmínek stanovených v těchto pravidlech a na základě písemného souhlasu.
 2. Žádost o vydání písemného souhlasu k užití symbolů  musí být písemná a musí být podána prostřednictvím podatelny Úřadu městyse Koloveč. V žádosti žadatel uvede tyto údaje:
  •    označení žadatele,
  •    účel užití symbolů,
  •    způsob a rozsah užití symbolů,
  •    doba užití symbolů.
 3. Znak musí být umístěn vždy svisle nebo odchylkou od svislé osy nejvýše 30°. Znak nesmí být zobrazen nebo umístěn v zrcadlové podobě anebo obrácené poloze, dále nesmí být překryt ani částečně žádným nápisem ani grafickým nebo jiným symbolem (znakem).
 4. Pro  použití  vlajky   platí  stejná  pravidla  jako  při  použití   znaku  s  tím,   že  při  svislém   umístění  vlajky musí  být  horní pruh umístěn vždy heraldicky vpravo, tj. vlevo  z čelního pohledu.
 5. Symboly nesmějí být užívány v jiných podobách než v té, která je stanovena těmito pravidly; zejména je výslovně vyžadováno užití v nezměněné podobě při zachování všech parametrů a heraldických pravidel.
 6. Městys Koloveč si vyhrazuje právo stanovit bližší podmínky užití symbolů ve vztahu ke konkrétnímu účelu.  Při používání symbolů nesmí dojít k jejich znevážení, zneužití a nevhodnému užití, zejména užitím symbolů nesmí být zneváženo nebo poškozeno dobré jméno (dobrá pověst) Městyse Koloveč.
 7. Souhlas k používání symbolů je poskytován vždy bezúplatně.

Čl. III.
Dohled a sankce

 1. Dohled nad správným a důstojným užíváním symbolů městyse v souladu s obecně závaznými právními předpisy, dobrými mravy a těmito pravidly  vykonává Úřad městyse Koloveč.
 2. Za dodržení všech podmínek stanovených v těchto pravidlech odpovídá subjekt, jemuž bude poskytnut písemný souhlas k užití symbolu ve smyslu čl. II. bodů 1. a 2. 
 3. Právo užívání symbolů může být odejmuto uživateli, který je užívá v rozporu s  těmito pravidly.

Čl. IV.
Účinnost

 1. Tato pravidla nabývají účinnosti dnem vydání.

V Kolovči dne 1.6.2009

Ing. Václav Pergl v.r.
Starosta městyse Koloveč

Příloha č. 1

Znak Městyse Koloveč

 

Detail [›]
-

Slovní popis znaku Městyse Koloveč

Znak je nanesen na plném štítě a tvoří ho modré pole, v jehož středu je umístěno žluté vozové kolo o šesti loukotích, z nichž jedna směřuje kolmo vzhůru.

Příloha č. 2

Vlajka Městyse Koloveč

Detail [›]
-

Slovní popis vlajky Městyse Koloveč

Vlajku tvoří tři svislé pruhy, žlutý, modrý se žlutým vozovým kolem o šesti loukotích, z nichž jedna směřuje kolmo vzhůru a žlutý, v poměru 1:4:1. Poměr šířky k délce listu je 2:3.