Telefon: +420 379 494 222
E-mail: info@mestyskolovec.cz
Vesnice roku 2010 Plzeňského kraje
a stříbrná Vesnice 2010 České republiky.
Sociální sítě
Instagram Youtube
Hledání
vyhledávání

Dětský pěvecký sbor „Mlejnek„ při Základní škole Koloveč

Dlouholetou líhní mladých zpěváků a milovníků hudby je Dětský pěvecký sbor „Mlejnek„ Základní školy Koloveč, okres Domaţlice, který ve školním roce 2008/09 slaví 30 let svého trvání

Od svých počátků v září roku 1978 jím prošly více neţ čtyři stovky dětí ve věku od šesti do patnácti let a v současné době uţ vychovává druhou generaci zpěváků, tedy děti těch, kteří ve sboru začínali.

Sbor vystupuje na veřejných akcích občanů Kolovče i v okolních obcích, účastní se soutěţí a přehlídek sborů v Domaţlicích, Plzni a Rokycanech. V roce 2003 zde získal ve své kategorii zlaté pásmo, pak kaţdoročně stříbrné pásmo.

Od roku 1990 pořádá sbor dvakrát do roka pravidelné školní koncerty – vánoční a letní pro vycházející ţáky. Zahajoval vernisáţ výtvarné dílny ZŠ Koloveč pořádanou v prostorách rozhledny Bolfánek u Chudenic. Dvakrát se sbor podílel na lidovém představení Kolovečský mlýn (1991 a 1997) a od roku 1996 několikrát doprovodil svým zpěvem mši na Boţí hod vánoční v kolovečském a osvračínském kostele.

Od roku 2003 sbor pravidelně účinkuje na slavnostním rozsvěcování vánočního stromu v Kolovči a na předvánočním představení Ţivý Betlém. V roce 2007 se zúčastnil festivalu sborového zpěvu v Krásné Lípě a Adventních zpěvů na Staroměstském náměstí v Praze a v roce 2008 úspěšně reprezentoval školu i Koloveč na mezinárodním festivalu sborové tvorby v Českých Budějovicích a Českém Krumlově a na prestiţním festivalu Lago di Garda v Itálii.

Od zaloţení v r.1978 aţ do současnosti řídí sbor PaedDr. Marie Mlnaříková, učitelka ZŠ v Kolovči, aprobovaná pro český jazyk a hudební výchovu. Diriguje a zároveň sbor doprovází na klavír, kytaru, akordeon nebo keyboard.

V letech 1994 – 1997 spolupracoval se sborem jako dirigent Mgr. Vlastimil Weiner a od jara 2003 doprovází sbor na klavír paní Romana Schuldová, učitelka ZUŠ Staňkov.

Počet členů sboru se v průběhu let pohyboval od 30 do 60, v posledních letech se ustálil na 30 - 35 dětech, ţákyních i ţácích 2. – 9. ročníku.

Repertoár sboru je různorodý - klasické sborové písně, lidové písničky, populární písně, meditační i zábavné projekty, moderní dětské písně, trampské písničky, vánoční písně i ţhavé hity. Sbor zpívá česky, latinsky, anglicky, německy, ojediněle i v jiných jazycích. Svoje vystoupení si často doprovázejí zpěváci sami. Hrají na jednoduché rytmické nástroje, metalofon, xylofon, flétnu, trubku, keyboard, kytaru a klavír a vyuţívají tak dovedností získaných v hudebních školách. Od roku 2003 má sbor v repertoáru i vlastní písně, jejich autory jsou Mirka Šmídová, Romana Schuldová, Jan Cozl, Petr Hájek a Marie Mlnaříková

Ve svých počátcích hledali členové sboru pro pěvecké těleso výstiţné jméno. Teprve k 25. výročí našli název Mlejnek (podle kolovečské legendy o čarovném mlýnu na báby) a natočili na CD nejprve tři písničky v rámci soutěţního pořadu Solasido a v listopadu 2003 natočili se studiem DETO Pavla Justicha první samostatné CD. Druhou desku natočili v květnu 2007 a je ryze autorská. Je sestavena ze 17 vlastních sborových písniček. Nahrávku autorského CD pořídil Zdeněk Mlnařík ml., absolvent ZŠ Koloveč. V prosinci 2007 vydala ZŠ Koloveč Sborník dětských písní a klavírních skladeb „Písničky do kapsy„ sestavený výhradně z vlastních skladeb a doplněný Dětskou polkou Romany Schuldové a dvěma klavírními etudami Petra Hájka. Sborník doplňuje nahrávku autorského CD.

Tisk not zajistil Petr Hájek, absolvent ZŠ Koloveč, graficky upravila Mgr. Ivana Macánová, učitelka výtvarné výchovy ZŠ Koloveč. Sborník je doplněn ilustracemi ţáků školy a představuje jubilejní počin k 30. výročí vzniku pěveckého sboru.

 

PaedDr. Marie Mlnaříková, duben 2009

www.kolovec.cz

Tento web používá soubory cookies. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.     Více informací o použití cookies