Telefon: +420 379 494 222
E-mail: info@mestyskolovec.cz
Vesnice roku 2010 Plzeňského kraje
a stříbrná Vesnice 2010 České republiky.
Sociální sítě
Instagram Youtube
Hledání
vyhledávání

Spolky

Tělocvičná  jednota  Sokol

Tělocvična byla v Kolovči založena r. 1896. Prvním jejím starostou byl místní rodák MUDr. Jan Svačina. Tělocvičný sál a spolkovou místnost měli sokolové v hostinci U bílého lva u Majdlů. V r. 1922 po dlouhém zvažování započali sokolové se stavbou vlastní budovy Sokolovny. Do počátku měli dvacet tisíc z příspěvků, darů a výtěžků. Další pomoc – kámen a písek od obce, cihly z místních cihelen, dřevo od barona dr. Pergra z Kanic. Největší pomocí byla ale státní subvence 40.000 korun. Stavbu prováděl místní stavitel Ant. Umprecht, pozdější dlouhodobý starosta Sokola v Kolovči. Po vystavění nové sokolovny zůstal dluh 60.000 korun, za který ručili někteří členové svým majetkem. Celkové náklady na stavbu činily 120.000. Pro rychlejší umoření dluhu byla zakoupena v r. 1927 kinoaparatura (za 15.000 na splátky) a od té doby zde byly promítány v té době němé filmy, dva hudebníci před plátnem hráli na housle. V r. 1936 byla za 17.000 koupena v Děčíně zvuková promítačka. Těsně před záborem republiky koncem r. 1938 byl celkový dluh sokolů vyrovnán. Po celou dobu trvání jednoty zde byly pořádány plesy, taneční zábavy a také hrána divadla – vedle hlavní činnosti dospělých i dětských členů Sokola. Navíc byl za sokolovnou ohrazený pozemek s dřevěným pavilonem pro tanec a různá vystoupení a cvičení v přírodě. Léty ale docházelo k určité opotřebovanosti celé budovy a to hlavně během války, kdy byla budova využívána pro jiné účely. V době 1955-56 byla provedena oprava i stavební úpravy a budova byla využívána až do r. 1990. Poté se střídali různí nájemníci a docházelo k poškozování, nakonec k ukončení činnosti sokolské jednoty i provozu kina.

Sportovní zájmy a aktivity přešly pod jednotu Slavoj Koloveč.

Vzdělávací  spolek  Šumavan

byl založen v r. 1929 a jejím prvním předsedou byl zvolen Jan Adámek z č. 165. Spolková místnost byla v hostinci V. Mareše U koruny. Účelem spolku bylo pořádat ochotnická divadelní představení, naučné přednášky, zábavy apod. To se z počátku dařilo, ale po třech letech převládl názor změnit činnost směrem ke sportu a to hlavně k fotbalu. Kopaná se zde hrála neorganizovaně již po konci první světové války. Skupina mladých mužů si opatřila míč a kopali kde se dalo. Nejčastěji na plošince Kozlíku a od r. 1926 v prostoru vytěžené obecní cihelny, kde si později členové zřídili stabilní hřiště. První dresy pro družstvo opatřil místní rodák a redaktor pražského „A-Zetu“ Emil Schwarz, který rád jezdil domů spolu s redaktorem a hlasatelem radia Josefem Laufrem. Darované dresy byly černobíle pruhované.

Mužstvo Šumavan hrálo tehdy jen přátelské zápasy a to s družstvy sousedních i vzdálenějších míst. Dokonce se tu pořádaly turnaje s účastí až deseti družstev.R. 1940 bylo Šumavanu pronajato místo vykoupené pro stavbu plánované školy. Po úpravách terénu a výstavbě šaten, skladu a spolkové místnosti slouží vlastně dodnes. Od r. 1940 hraje mužstvo Koloveč soutěže – dříve okresní, nyní i krajský přebor.V r. 1951, v době, kdy Koloveč náležel do okresu Stod, byl při sjednocování tělovýchovy nuceně určen i změněný název „Slavoj“ – patronátní název z oboru lehkého průmyslu. Užívá se dodnes.

TJ Slavoj Koloveč, rozvoj činnosti od 80 let do současnosti

V 80. letech TJ sdružovala cca 150 členů, z toho 120 členů v oddíle fotbalovém a 30 členů v oddíle volejbalovém. Fotbalový i volejbalový oddíl se zúčastňoval pravidelně okresních soutěží ve všech věkových kategoriích. V 90. letech se muži a dorostenci vícekrát probojovali do krajských soutěží, ve kterých působili několik let. TJ se pravidelně podílela na společenském, kulturním a sportovním životě v obci a udržovala přátelství se sportovním klubem v bývalé NDR.

V 90. letech došlo ke generačním  obměnám ve vedení TJ, v souvislosti se změnou politického režimu byla upravena organizační struktura TJ a přijata nová pravidla hospodaření, která stabilizovala její ekonomickou situaci. TJ byla také nucena na základě restitučních zákonů odevzdat do vlastnictví České obce Sokolské budovu Sokolovny v Kolovči, kterou do té doby využívala k organizaci kulturních a společenských akcí. Původní provoz se v této budově již bohužel nepodařil novému majiteli obnovit, budova chátrala a v roce 2009 byla demolována. Na jejím místě bude postavena nová výrobní hala místní firmy Kartáčovna Koloveč spol. s r. o. Původní kulturní stánek nahradí nový společenský sál se zázemím, který vznikne přestavbou bývalé restaurace „Šumava“ v letech 2009–2010.

K 31. 12. 2008 eviduje TJ 330 členů, z toho v oddíle fotbalovém 190 členů, v oddíle volejbalovém 50 členů, v oddíle rekreačního sportu 70 členů a v nově vzniklém oddíle tenisovém 20 členů. Celá organizace pracuje pod vedením výkonného výboru ve složení: ing. Václav Pergl – předseda, JUDr. Miroslav Šitera – místopředseda, Jana Peclová – hospodář, Milan Lucák – předseda oddílu fotbalového, ing. Vlasta Perglová – předseda oddílu rekreačního sportu, Milan Pecl ml. – předseda oddílu volejbalového, Jaroslav Hruška ml. – předseda oddílu tenisového a Alena Pavlíková – členka výboru, Pavel Hájek – člen výboru.

Členská základna jednotlivých  oddílů se postupně zvětšovala a sportovní činnost rozvíjela. K  rozvoji volejbalu a také tenisu v obci přispělo především vybudování nových dvou antukových hřišť poblíž ZŠ v Kolovči v roce 2001, které jsou ve vlastnictví obce Koloveč a ve správě TJ, oddílu tenisu. Zájem je také, zejména mezi ženami, o různé formy kondičního cvičení v místní tělocvičně ZŠ Koloveč, jejíž kapacita je plně využita.

Největší rozvoj zaznamenal oddíl fotbalu. Zájem o tento sport se postupně zvyšuje zejména u mládeže  kolovečské, ale také dětí  z okolních spádových vesnic, které dochází do ZŠ v Kolovči. Byla založena také kategorie nejmladších fotbalistů tzv. přípravky – žáčků ve věku 6–10 let. Práce s mládeží se vyplácí, neboť postupně zvyšuje úroveň kolovečského fotbalu. Po roce 2005 se dostavily první úspěchy, když starší a mladší žáci postoupili pod vedením Václava Kříže ml. až do krajského přeboru, dorostenci pod vedením ing. Václava Pergla a Antonína Pergla do krajské soutěže a muži pod vedením Josefa Kaigla, Jiřího Velíška, Martina Bittengla, Romana Baxy a Milana Lucáka postoupili postupně v letech 2005–2008 až do krajského přeboru, čímž navázali na úspěchy fotbalistů ze 60. let. Ke své sportovní činnosti využívají fotbalisti areál, tj. travnaté fotbalové hřiště s rekonstruovaným trávníkem včetně zázemí –  šaten a víceúčelové jednopodlažní budovy postavené v 70. letech v akci „Z“  (šatny, sociální zázemí, sauna a v prvním patře společenská místnost, která nyní slouží jako restaurace s pravidelným provozem). Diváci a fanoušci využívají také novou tribunu, která byla postavena v roce 2008–2009. Dalším důležitým počinem, který zajistí budoucnost a perspektivu fotbalu v tomto regionu bylo sloučení fotbalových oddílů  TJ Slavoj Koloveč a sousedního FK CH Union  Chocomyšl, které proběhlo v roce 2008 na základě usnesení valných hromad těchto organizací.

TJ Slavoj Koloveč se  kromě sportovní činnosti věnuje organizování různých kulturních a společenských akcí v obci. V tomto směru jsou velice aktivní zejména ženy z oddílu rekreačního sportu, které pravidelně organizují akce pro děti, např. dětský karneval, dětský den, vítání prázdnin, drakiádu apod. TJ také úzce spolupracuje s Obcí Koloveč, která v posledních letech výrazněji přispívá na její činnost.

www.slavojkolovec.estranky.cz

Klub rodičů při ZŠ Koloveč, z.s

Klub rodičů při ZŠ Koloveč, z.s., IČ 07591608, se sídlem Sportovní 307, 345 43 Koloveč je spolek, který vznikl 31. října 2018 zápisem do obchodního rejstříku u Krajského soudu v Plzni. Spolek je zastoupen předsedkyní Bc. Jindrou Sovkovou. Naší hlavní činností spolku je...

Zíchov Pukl´s. - občanské kulturně - sportovní sdružení

Více informací o spolku naleznete na www.zichovpukls.cz.

Dětský pěvecký sbor „Mlejnek„ při Základní škole Koloveč

Dlouholetou líhní mladých zpěváků a milovníků hudby je Dětský pěvecký sbor „Mlejnek„ Základní školy Koloveč, okres Domaţlice, který ve školním roce 2008/09 slaví 30 let svého trvání Od svých počátků v září roku 1978 jím prošly více neţ čtyři...

Český kynologický svaz – základní organizace Koloveč

Kynologický klub Koloveč, sdružení existuje již od 50. let 20. století. První cvičiště bylo u Malých Chvojíček na pozemku J. Kašeho z č. 147. Zázemím několika posledních desítek let je zděná klubovna v krásném přírodním areálu staré cihelny, kde si aktivní...

Český zahrádkářský svaz – základní organizace Koloveč

Zahrádkáři  jsou sdruženi od r. 1950. Pořádají výstavy svých výpěstků, prodej a veřejné odborné přednášky. Pro občany získávají různé sazenice, semena a zahrákářské potřeby.

Český svaz chovatelů – základní organizace Koloveč

Český svaz chovatelů vznikl až po r. 1949, je to velmi činná a užitečná organizace. Napomáhá mladým členům a každoročně pořádají chovatelské výstavy a trhy. Spolkové sídlo mají ve staré radnici.

Český svaz včelařů – základní organizace Koloveč

Včelařský spolek. Začátek spolkové činnosti včelařů se v městečku datuje od první valné hromady dne 2. 2. 1907. Popud k založení „Včelařského spolku pro Koloveč a okolí“ dal řídící učitel Maxmilián Haninger, který se přistěhoval do svého...

Český myslivecký svaz - Myslivecké sdružení „Sluka“ Koloveč

Myslivecké sdružení v Kolovči bylo založeno po r. 1945, neboť do té doby obec smluvně pronajímala zájemcům honební revír. Do r. 1940 zde byl dlouhodobě nájemcem pan Rozsypal z Plzně. Správu honitby obstarával Josef Umprecht. V současné době provozuje mysliveckou činnost v...

Sbor dobrovolných hasičů Koloveč

Historie  a  činnost  hasičského  sboru  v Kolovči a požáry v Kolovči 12. května 1884 se konala ustavující schůze hasičského sboru v kolovečském hostinci „U Šnajdrů“v č. 9. Prvním předsedou byl zvolen Alois Černý z č. 1, velitelem Ant....

Tělovýchovná jednota Slavoj Koloveč

Tělocvičná  jednota  Sokol Tělocvična byla v Kolovči založena r. 1896. Prvním jejím starostou byl místní rodák MUDr. Jan Svačina. Tělocvičný sál a spolkovou místnost měli sokolové v hostinci U bílého lva u Majdlů. V r. 1922 po dlouhém zvažování započali...


<< první    1    poslední >>

Tento web používá soubory cookies. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.     Více informací o použití cookies