Telefon: +420 379 494 222
E-mail: info@mestyskolovec.cz
Vesnice roku 2010 Plzeňského kraje
a stříbrná Vesnice 2010 České republiky.
Sociální sítě
Instagram Youtube
Hledání
vyhledávání

Tělovýchovná jednota Slavoj Koloveč

Tělocvičná  jednota  Sokol

Tělocvična byla v Kolovči založena r. 1896. Prvním jejím starostou byl místní rodák MUDr. Jan Svačina. Tělocvičný sál a spolkovou místnost měli sokolové v hostinci U bílého lva u Majdlů. V r. 1922 po dlouhém zvažování započali sokolové se stavbou vlastní budovy Sokolovny. Do počátku měli dvacet tisíc z příspěvků, darů a výtěžků. Další pomoc – kámen a písek od obce, cihly z místních cihelen, dřevo od barona dr. Pergra z Kanic. Největší pomocí byla ale státní subvence 40.000 korun. Stavbu prováděl místní stavitel Ant. Umprecht, pozdější dlouhodobý starosta Sokola v Kolovči. Po vystavění nové sokolovny zůstal dluh 60.000 korun, za který ručili někteří členové svým majetkem. Celkové náklady na stavbu činily 120.000. Pro rychlejší umoření dluhu byla zakoupena v r. 1927 kinoaparatura (za 15.000 na splátky) a od té doby zde byly promítány v té době němé filmy, dva hudebníci před plátnem hráli na housle. V r. 1936 byla za 17.000 koupena v Děčíně zvuková promítačka. Těsně před záborem republiky koncem r. 1938 byl celkový dluh sokolů vyrovnán. Po celou dobu trvání jednoty zde byly pořádány plesy, taneční zábavy a také hrána divadla – vedle hlavní činnosti dospělých i dětských členů Sokola. Navíc byl za sokolovnou ohrazený pozemek s dřevěným pavilonem pro tanec a různá vystoupení a cvičení v přírodě. Léty ale docházelo k určité opotřebovanosti celé budovy a to hlavně během války, kdy byla budova využívána pro jiné účely. V době 1955-56 byla provedena oprava i stavební úpravy a budova byla využívána až do r. 1990. Poté se střídali různí nájemníci a docházelo k poškozování, nakonec k ukončení činnosti sokolské jednoty i provozu kina.

Sportovní zájmy a aktivity přešly pod jednotu Slavoj Koloveč.

Vzdělávací  spolek  Šumavan

byl založen v r. 1929 a jejím prvním předsedou byl zvolen Jan Adámek z č. 165. Spolková místnost byla v hostinci V. Mareše U koruny. Účelem spolku bylo pořádat ochotnická divadelní představení, naučné přednášky, zábavy apod. To se z počátku dařilo, ale po třech letech převládl názor změnit činnost směrem ke sportu a to hlavně k fotbalu. Kopaná se zde hrála neorganizovaně již po konci první světové války. Skupina mladých mužů si opatřila míč a kopali kde se dalo. Nejčastěji na plošince Kozlíku a od r. 1926 v prostoru vytěžené obecní cihelny, kde si později členové zřídili stabilní hřiště. První dresy pro družstvo opatřil místní rodák a redaktor pražského „A-Zetu“ Emil Schwarz, který rád jezdil domů spolu s redaktorem a hlasatelem radia Josefem Laufrem. Darované dresy byly černobíle pruhované.

Mužstvo Šumavan hrálo tehdy jen přátelské zápasy a to s družstvy sousedních i vzdálenějších míst. Dokonce se tu pořádaly turnaje s účastí až deseti družstev.R. 1940 bylo Šumavanu pronajato místo vykoupené pro stavbu plánované školy. Po úpravách terénu a výstavbě šaten, skladu a spolkové místnosti slouží vlastně dodnes. Od r. 1940 hraje mužstvo Koloveč soutěže – dříve okresní, nyní i krajský přebor.V r. 1951, v době, kdy Koloveč náležel do okresu Stod, byl při sjednocování tělovýchovy nuceně určen i změněný název „Slavoj“ – patronátní název z oboru lehkého průmyslu. Užívá se dodnes.

TJ Slavoj Koloveč, rozvoj činnosti od 80 let do současnosti

V 80. letech TJ sdružovala cca 150 členů, z toho 120 členů v oddíle fotbalovém a 30 členů v oddíle volejbalovém. Fotbalový i volejbalový oddíl se zúčastňoval pravidelně okresních soutěží ve všech věkových kategoriích. V 90. letech se muži a dorostenci vícekrát probojovali do krajských soutěží, ve kterých působili několik let. TJ se pravidelně podílela na společenském, kulturním a sportovním životě v obci a udržovala přátelství se sportovním klubem v bývalé NDR.

V 90. letech došlo ke generačním  obměnám ve vedení TJ, v souvislosti se změnou politického režimu byla upravena organizační struktura TJ a přijata nová pravidla hospodaření, která stabilizovala její ekonomickou situaci. TJ byla také nucena na základě restitučních zákonů odevzdat do vlastnictví České obce Sokolské budovu Sokolovny v Kolovči, kterou do té doby využívala k organizaci kulturních a společenských akcí. Původní provoz se v této budově již bohužel nepodařil novému majiteli obnovit, budova chátrala a v roce 2009 byla demolována. Na jejím místě bude postavena nová výrobní hala místní firmy Kartáčovna Koloveč spol. s r. o. Původní kulturní stánek nahradí nový společenský sál se zázemím, který vznikne přestavbou bývalé restaurace „Šumava“ v letech 2009–2010.

K 31. 12. 2008 eviduje TJ 330 členů, z toho v oddíle fotbalovém 190 členů, v oddíle volejbalovém 50 členů, v oddíle rekreačního sportu 70 členů a v nově vzniklém oddíle tenisovém 20 členů. Celá organizace pracuje pod vedením výkonného výboru ve složení: ing. Václav Pergl – předseda, JUDr. Miroslav Šitera – místopředseda, Jana Peclová – hospodář, Milan Lucák – předseda oddílu fotbalového, ing. Vlasta Perglová – předseda oddílu rekreačního sportu, Milan Pecl ml. – předseda oddílu volejbalového, Jaroslav Hruška ml. – předseda oddílu tenisového a Alena Pavlíková – členka výboru, Pavel Hájek – člen výboru.

Členská základna jednotlivých  oddílů se postupně zvětšovala a sportovní činnost rozvíjela. K  rozvoji volejbalu a také tenisu v obci přispělo především vybudování nových dvou antukových hřišť poblíž ZŠ v Kolovči v roce 2001, které jsou ve vlastnictví obce Koloveč a ve správě TJ, oddílu tenisu. Zájem je také, zejména mezi ženami, o různé formy kondičního cvičení v místní tělocvičně ZŠ Koloveč, jejíž kapacita je plně využita.

Největší rozvoj zaznamenal oddíl fotbalu. Zájem o tento sport se postupně zvyšuje zejména u mládeže  kolovečské, ale také dětí  z okolních spádových vesnic, které dochází do ZŠ v Kolovči. Byla založena také kategorie nejmladších fotbalistů tzv. přípravky – žáčků ve věku 6–10 let. Práce s mládeží se vyplácí, neboť postupně zvyšuje úroveň kolovečského fotbalu. Po roce 2005 se dostavily první úspěchy, když starší a mladší žáci postoupili pod vedením Václava Kříže ml. až do krajského přeboru, dorostenci pod vedením ing. Václava Pergla a Antonína Pergla do krajské soutěže a muži pod vedením Josefa Kaigla, Jiřího Velíška, Martina Bittengla, Romana Baxy a Milana Lucáka postoupili postupně v letech 2005–2008 až do krajského přeboru, čímž navázali na úspěchy fotbalistů ze 60. let. Ke své sportovní činnosti využívají fotbalisti areál, tj. travnaté fotbalové hřiště s rekonstruovaným trávníkem včetně zázemí –  šaten a víceúčelové jednopodlažní budovy postavené v 70. letech v akci „Z“  (šatny, sociální zázemí, sauna a v prvním patře společenská místnost, která nyní slouží jako restaurace s pravidelným provozem). Diváci a fanoušci využívají také novou tribunu, která byla postavena v roce 2008–2009. Dalším důležitým počinem, který zajistí budoucnost a perspektivu fotbalu v tomto regionu bylo sloučení fotbalových oddílů  TJ Slavoj Koloveč a sousedního FK CH Union  Chocomyšl, které proběhlo v roce 2008 na základě usnesení valných hromad těchto organizací.

TJ Slavoj Koloveč se  kromě sportovní činnosti věnuje organizování různých kulturních a společenských akcí v obci. V tomto směru jsou velice aktivní zejména ženy z oddílu rekreačního sportu, které pravidelně organizují akce pro děti, např. dětský karneval, dětský den, vítání prázdnin, drakiádu apod. TJ také úzce spolupracuje s Obcí Koloveč, která v posledních letech výrazněji přispívá na její činnost.

www.slavojkolovec.estranky.cz

Dokumenty ke stažení

Tento web používá soubory cookies. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.     Více informací o použití cookies