Telefon: +420 379 494 222
E-mail: info@mestyskolovec.cz
Vesnice roku 2010 Plzeňského kraje
a stříbrná Vesnice 2010 České republiky.
Sociální sítě
Instagram Youtube
Hledání
vyhledávání

Usnesení Zastupitelstva obce Koloveč č. 4/2007

Usnesení

ze 4. jednání ZO Koloveč konaného dne 17.09.2007 od 19.00 hod. v restauraci Sauna v Kolovči

Zastupitelstvo obce Koloveč:
Schvaluje:
1. navržený program jednání
2. zápis a usnesení ze 3. jednání ZO Koloveč ze dne 11.06.2007
7. rozpočtové opatření 2 a 3/2007(viz příloha č. 1 zápisu)
10. přijetí a použití účelové neinvestiční dotace PK v rámci Programu stabilizace a obnovy venkova, včetně vlastních zdrojů obce na výsadbu a obnovu zeleně v Kolovči – 1. etapa v rozsahu prací dle smlouvy o dílo uzavřené s dodavatelem – Ing. K. Kuneš – GAN se sídlem Klenčí p. Čerchovem č. 59, IČ 617 86 136.
11. přijetí a použití účelové neinvestiční dotace PK včetně vlastních zdrojů obce na rekonstrukci, resp. opravu vozovek místních komunikací v rozsahu prací dle smlouvy o dílo uzavřenou s dodavatelem – firmou BM zemní práce spol. s r.o., se sídlem Skelná Huť 43, 340 22 Nýrsko, IČ 263 67 955.
12. přijetí a použití účelové neinvestiční dotace MPSV včetně vlastních zdrojů obce a ostatních zdrojů na terénní pečovatelskou službu v rozsahu dle potřeb jednotlivých klientů.
13. zvýšení měsíčního nájemného o 10,60 % Kč/m2bytové plochy, tedy z původních 15,24 Kč/m2 bytové plochy na 16,86 Kč/m2 bytové plochy počínaje 01.01.2008 s tím, že OÚ doručí písemné oznámení o zvýšení nájemného nájemníkům nejpozději do 30.09.2007 (viz příloha č. 4 zápisu)
14. vstup Obce Koloveč prostřednictvím Svazku Domažlicko do územní působnosti MAS Český les.
15. svěření zajišťování úkolů ve vyjmenovaných oblastech působnosti Obce Koloveč uvolněné místostarostce Obce Koloveč ve volebním období 2007-2010 (viz příloha č. 5 zápisu)
16. podání žádosti Obce Koloveč o provedení Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Koloveč, případně k.ú. Zíchov.
18. uvedené záměry pronájmů, výpůjček a daru nemovitostí:
Žadatel – pan Pavel Kruml st., bytem Lidická 326, Koloveč
- nemovitost – část pozemku KN č. 1397/2 – zahrada v k.ú. Koloveč
- účel pronájmu – zahrádkářské využití
Žadatelé – Agro Staňkov a.s., se sídlem Plzeňská 350, Staňkov, IČO 001 15 746
- Zemědělské družstvo Srbice, se sídlem Srbice, IČO 001 15 720
- nemovitosti – zemědělské pozemky v k.ú. Hlohovčice, Močerady, Nové Dvory u Močerad, Srbice u Kolovče, Strýčkovice
- účel pronájmu – zemědělská výroba
Žadatel – TJ Slavoj Koloveč, se sídlem Sportovní 334, Koloveč, IĆ 182 30 725
- nemovitosti – antukové hřiště, část pozemku KN č. 268/1 – ostatní plocha, pozemky BPK č. 145/2, 140/2, 140/3 a 140/4 v k.ú. Koloveč
- účel výpůjčky – provozování sportovní činnosti
Žadatel – Plzeňský kraj se sídlem Škroupova 18, Plzeň, IČ 708 90 366
- nemovitosti – místní komunikace v úseku Zíchov – Kaničky, pozemky KN č.1608/5 až 1608/7 a 1608/8 až 1608/21 – ostatní plocha – ostatní komunikace v katastrálním území Zíchov
- účel daru – zařazení komunikace a pozemků do sítě silnic III. třídy a převod jejich správy na Plzeňský kraj - Správu a údržbu silnic Domažlice
19. uvedené realizace pronájmů, výpůjček a prodeje nemovitostí:
Žadatel – manželé Jan a Marie Hrdonkovi, bytem Domažlická 108, 345 43 Koloveč
- nemovitost – část pozemku KN č. 97/1 – ostat. plocha v k.ú. Koloveč
- účel pronájmu – zahrádkářské využití
- podmínky nájmu – nájem na dobu neurčitou s měsíční výpovědní lhůtou, nájemné ve výši 1 Kč/m2/rok
Žadatel – p. Petr Toupal, bytem Lidická 326, Koloveč
- nemovitost – část pozemku KN č. 1432/1 – ovocný sad
- část pozemku BPK č. 1237/12 d 1 v k.ú. Koloveč
- účel pronájmu – zahrádkářské využití
- podmínky nájmu - nájem na dobu neurčitou s měsíční výpovědní lhůtou, nájemné ve výši 1 Kč/m2/rok
Žadatel – p. Jaroslav Šebesta, bytem Růžová 179, Koloveč
- nemovitost – pozemek KN č. 1683 – zastavěná plocha v k.ú. Koloveč
- účel nájmu – užívání stavby ve vlastnictví žadatele
- podmínky nájmu - nájem na dobu neurčitou s měsíční výpovědní lhůtou, nájemné ve výši 1 Kč/m2/rok
Žadatel – p. Marie Šperlová, bytem Školní čp. 373, Koloveč
- nemovitost – část pozemku KN č. 7 – zahrada v k.ú. Koloveč
- účel nájmu – zahrádkářské využití
- podmínky nájmu - nájem na dobu neurčitou s měsíční výpovědní lhůtou, nájemné ve výši 1 Kč/m2/rok
Žadatel – p. Karel Kodýtek, bytem Husova 52, Koloveč
- nemovitost – část pozemku BPK č. 1486/5 v k.ú. Koloveč
- účel nájmu – zahrádkářské využití
- podmínky nájmu - nájem na dobu neurčitou s měsíční výpovědní lhůtou, nájemné ve výši 1 Kč/m2/rok
Žadatel – Česká síť, spol. s r.o., se sídlem Lidická 177/1104, České Budějovice, IČ 260 88 983
- nemovitost – nebytový prostor na střeše bytového domu čp. 326 v k.ú. Koloveč
- účel nájmu – provozování služeb internetu
- podmínky nájmu – na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou, nájemné ve výši 5.000 Kč za rok 2007 a ve výši 10.000 Kč za rok počínaje rokem 2008
Žadatel – MUDr. Marie Kubátová, praktická lékařka pro děti a mládež, se sídlem Nádražní 19, Staňkov, IČ 182 31 331
- nemovitost – nebytové prostory v budově zdravotního střediska čp. 349 v Kolovči
- účel nájmu – provozování lékařské praxe pro děti a mládež
- podmínky nájmu – na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou, nájemné ve výši 9.600 Kč ročně
Žadatel – pí. Jindra Bartáková, bytem Lidická 318, Koloveč a p. Miroslav Sovek, bytem Starec 12
- nemovitost – byt č. 1 (domovnický) v bytovém domu pro seniory č. 348 v k.ú. Koloveč
- účel nájmu – bydlení
- podmínky nájmu – dle pravidel pro nájem bytů z vlastnictví Obce Koloveč
Žadatel – p. Viktor Sytaš, bytem Trutnov ,
- nemovitost – byt č. 25 v bytovém domu pro seniory č. 348 v k.ú. Koloveč
- účel nájmu – bydlení
- podmínky nájmu – dle pravidel pro nájem bytů z vlastnictví Obce Koloveč
Žadatel – pí Anna Pelikánová, bytem Vránov 47
- nemovitost – byt č. 27 v bytovém domu pro seniory č. 348 v k.ú. Koloveč
- účel nájmu – bydlení
- podmínky nájmu – dle pravidel pro nájem bytů z vlastnictví Obce Koloveč
Žadatelé – manželé Marie a Karel Suchých, bytem Chrastavice 26
- nemovitost – byt č. 29 v bytovém domu pro seniory č. 348 v k.ú. Koloveč
- účel nájmu – bydlení
- podmínky nájmu – dle pravidel pro nájem bytů z vlastnictví Obce Koloveč
Žadatel – p. Marie Kalčíková, bytem Tachov,
- nemovitost – byt č. 21 v bytovém domu pro seniory č. 348 v k.ú. Koloveč
- účel nájmu – bydlení
- podmínky nájmu – dle pravidel pro nájem bytů z vlastnictví Obce Koloveč
Žadatel – Český myslivecký svaz, Myslivecké sdružení „Sluka“ Koloveč, se sídlem Koloveč, IČ 182 32 256
nemovitost – část pozemku BPK č. 5109 v k.ú. Koloveč
účel výpůjčky – řádné užívání nemovitosti k mysliveckým potřebám
podmínky výpůjčky – na dobu určitou – 5 let, údržba pozemků na náklady půjčitele
Žadatel – Český kynologický svaz, Základní organizace Koloveč, se sídlem Koloveč, IČ 699 82 457
nemovitost – pozemek KN č. 1029/14 – zastavěná plocha a pozemky BPK č. 4084, 4085 a 161 v k.ú. Koloveč
účel výpůjčky – řádné užívání nemovitosti ke kynologickým potřebám podmínky výpůjčky – na dobu určitou – 5 let, údržba pozemků a areálu na náklady půjčitele,povinnost půjčitele umožnit Obci Koloveč a ostatním právnickým a fyzickým osobám se souhlasem Obce Koloveč pořádat v tomto areálukulturní a společenské akce Žadatel – p. Miroslav Šibil, bytem Lidická 328, Koloveč nemovitost – vodní nádrž v lokalitě Zíchov a zastavěný pozemek KN č. 1674 – vodní plocha v k.ú. Zíchov
účel výpůjčky – řádné užívání nemovitosti k chovu ryb
podmínky výpůjčky – na dobu určitou – 5 let, provozování a údržba nemovitostí na náklady půjčitele
Žadatel – Český zahrádkářský svaz, Základní organizace Koloveč, se sídlem Koloveč, IČ 483 43 005
nemovitost – nebytový prostor v obytném domě čp. 324 v k.ú. Koloveč
účel výpůjčky – řádné užívání nemovitosti k zahrádkářským potřebám a moštování ovoce
podmínky výpůjčky – provozování a údržba nemovitostí na náklady půjčitele
Žadatel – Český svaz chovatelů , Základní organizace Koloveč, se sídlem Koloveč, IČ 708 59 264
nemovitost – nebytový prostor v budově čp. 37 a část pozemku KN č. 290 – zastavěná plocha v k.ú. Koloveč
účel výpůjčky – řádné užívání nemovitosti k chovatelským potřebám
podmínky výpůjčky – provozování a údržba nemovitostí na náklady půjčitele
Žadatel – p. Michal Hajzner, bytem Husova 260, Koloveč
nemovitost – pozemek KN č. 646/9 – ostat. plocha o výměře 31 m2 určený GP č. 389-1219-2007 ze dne 15.08.2007 v k.ú. Koloveč
účel prodeje – výstavba garáže
podmínky prodeje – cena 60 Kč/m2 pozemku s tím, že zájemce uhradí náklady spojené s vyhotovením geometrického plánu, sepsáním kupní smlouvy a správní poplatky s tím, že kupní smlouva bude obsahovat ustanovení o zřízení předkupního práva věcného po dobu 3 let a práva zpětného odkoupení nemovitosti za původní cenu v případě nenaplnění účelu, tj. výstavby garáže do 3 let od nabytí předmětného pozemku, ve prospěch prodávajícího.

Ukládá:
6.Finančnímu výboru dokončit zpracování návrhu řešení a přijetí opatření směřujících k optimalizaci vytápění a ohřevu teplé vody v bytovém domu pro seniory čp. 348 v Kolovči.
Termín plnění – do příštího jednání ZO Koloveč
17.OÚ Koloveč, aby vhodnou formou oslovil příslušné vlastníky pozemků dotčených KPÚ, doporučil jim, aby též požádali o provedení KPÚ, shromáždil jejich žádosti a předal je Pozemkovému úřadu Domažlice k dalšímu řízení.
Termín plnění – do konce roku 2007.

Opětovně ukládá:
4.Kontrolnímu výboru provést revizi zbývajících smluv o tzv. dočasném užívání či pronájmu nemovitostí uzavřených před 01.01-2000, a to zejména z hlediska jejich platnosti, obsahové správnosti smluvních podmínek, výše sjednaného nájemného apod. a podat návrh na jejich případnou aktualizaci či přepracování a dále revizi stavu, kdy nemovitosti Obce Koloveč trvale užívají právnické či fyzické osoby tzv. bez smlouvy a podat návrh na řešení tohoto stavu (jedná se o užívání ostatních plocha a veřejných prostranství atd.)
Termín plnění - do příštího jednání ZO Koloveč

Volí:
3. ověřovatele zápisu ze 4. jednání ze dne 17.09.2007 a to p. Martina Volfa a p. Petra Hájka

Bere na vědomí:
5.zprávu starosty obce o splnění uloženého úkolu daného usnesením č. 39 a dalšího postupu při realizaci změn OZV o místních poplatcích a o poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálního odpadu.
8.zprávu o kontrole hospodaření Obce Koloveč, ZŠ a MŠ Koloveč za období 03-06/2007 (viz příloha č.2 zápisu)
9.příkaz starosty obce k provedení inventarizace majetku Obce Koloveč k 31.12.2007 a jmenování hlavní a dílčí inventarizační komise (viz příloha č. 3 zápisu)

Zapsala: Alena Kašová, pracovnice OÚ Koloveč

Ověřovatelé usnesení:

Martin Volf
člen zastupitelstva obce

Petr Hájek
člen zastupitelstva obce

Jana Peclová
místostarostka obce

Ing. Václav Pergl
starosta obce

Dokumenty ke stažení

Tento web používá soubory cookies. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.     Více informací o použití cookies