Telefon: +420 379 494 222
E-mail: info@mestyskolovec.cz
Vesnice roku 2010 Plzeňského kraje
a stříbrná Vesnice 2010 České republiky.
Sociální sítě
Instagram Youtube
Hledání
vyhledávání

Symboly

Znak a vlajka městyse

Symboly (znak a prapor) mohou užívat orgány Městyse Koloveč (zastupitelstvo, úřad městyse) a Městysem Koloveč zřízené nebo založené organizační složky a právnické osoby, resp. příspěvkové organizace. Ostatní právnické a fyzické osoby mohou užívat symboly Městyse Koloveč jen za podmínek stanovených v těchto pravidlech a na základě písemného souhlasu.

Na základě ustanovení § 102 odst. 4 v návaznosti na ustanovení § 99 odst. 2 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, vydává starosta Městyse Koloveč tato:

 

Pravidla pro užívání symbolů Městyse Koloveč


Čl. I.
Symboly Městyse Koloveč

 1. Symboly  Městyse Koloveč  (dále jen „ symboly“)  podle ustanovení § 34a zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, jsou:
  a)    znak  Městyse Koloveč  (dále jen „znak“) a
  b)    vlajka Městyse Koloveč (dále jen „vlajka“).
  Znak byl městysi Koloveč udělen již v historii a vlajka byla udělena Městysi Koloveč předsedou  Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky dne 17.dubna 2009.
 2. Grafická podoba a slovní popis znaku městyse  je uveden v příloze č. 1, která je nedílnou součástí  těchto pravidel.
 3. Grafická podoba a slovní popis vlajky městyse  je uveden v příloze č. 2, která je nedílnou součástí těchto pravidel.

Čl. II.
Užívání symbolů

 1. Symboly (znak a prapor) mohou užívat orgány Městyse Koloveč (zastupitelstvo, úřad městyse) a Městysem Koloveč zřízené nebo založené organizační složky a právnické osoby, resp. příspěvkové organizace. Ostatní právnické a fyzické osoby mohou užívat symboly Městyse Koloveč jen za podmínek stanovených v těchto pravidlech a na základě písemného souhlasu.
 2. Žádost o vydání písemného souhlasu k užití symbolů  musí být písemná a musí být podána prostřednictvím podatelny Úřadu městyse Koloveč. V žádosti žadatel uvede tyto údaje:
  •    označení žadatele,
  •    účel užití symbolů,
  •    způsob a rozsah užití symbolů,
  •    doba užití symbolů.
 3. Znak musí být umístěn vždy svisle nebo odchylkou od svislé osy nejvýše 30°. Znak nesmí být zobrazen nebo umístěn v zrcadlové podobě anebo obrácené poloze, dále nesmí být překryt ani částečně žádným nápisem ani grafickým nebo jiným symbolem (znakem).
 4. Pro  použití  vlajky   platí  stejná  pravidla  jako  při  použití   znaku  s  tím,   že  při  svislém   umístění  vlajky musí  být  horní pruh umístěn vždy heraldicky vpravo, tj. vlevo  z čelního pohledu.
 5. Symboly nesmějí být užívány v jiných podobách než v té, která je stanovena těmito pravidly; zejména je výslovně vyžadováno užití v nezměněné podobě při zachování všech parametrů a heraldických pravidel.
 6. Městys Koloveč si vyhrazuje právo stanovit bližší podmínky užití symbolů ve vztahu ke konkrétnímu účelu.  Při používání symbolů nesmí dojít k jejich znevážení, zneužití a nevhodnému užití, zejména užitím symbolů nesmí být zneváženo nebo poškozeno dobré jméno (dobrá pověst) Městyse Koloveč.
 7. Souhlas k používání symbolů je poskytován vždy bezúplatně.

Čl. III.
Dohled a sankce

 1. Dohled nad správným a důstojným užíváním symbolů městyse v souladu s obecně závaznými právními předpisy, dobrými mravy a těmito pravidly  vykonává Úřad městyse Koloveč.
 2. Za dodržení všech podmínek stanovených v těchto pravidlech odpovídá subjekt, jemuž bude poskytnut písemný souhlas k užití symbolu ve smyslu čl. II. bodů 1. a 2. 
 3. Právo užívání symbolů může být odejmuto uživateli, který je užívá v rozporu s  těmito pravidly.

Čl. IV.
Účinnost

 1. Tato pravidla nabývají účinnosti dnem vydání.

V Kolovči dne 1.6.2009

Ing. Václav Pergl v.r.
Starosta městyse Koloveč

Příloha č. 1

Znak Městyse Koloveč

 

Slovní popis znaku Městyse Koloveč

Znak je nanesen na plném štítě a tvoří ho modré pole, v jehož středu je umístěno žluté vozové kolo o šesti loukotích, z nichž jedna směřuje kolmo vzhůru.

Příloha č. 2

Vlajka Městyse Koloveč

Slovní popis vlajky Městyse Koloveč

Vlajku tvoří tři svislé pruhy, žlutý, modrý se žlutým vozovým kolem o šesti loukotích, z nichž jedna směřuje kolmo vzhůru a žlutý, v poměru 1:4:1. Poměr šířky k délce listu je 2:3.

Tento web používá soubory cookies. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.     Více informací o použití cookies