Telefon: +420 379 494 222
E-mail: info@mestyskolovec.cz
Vesnice roku 2010 Plzeňského kraje
a stříbrná Vesnice 2010 České republiky.
Sociální sítě
Instagram Youtube
Hledání
vyhledávání

Základní informace

název Městys Koloveč
typ obce obec 1. typu
poštovní adresa U Staré fary 142, 345 34 Koloveč
00253481
DIČ CZ00253481
bankovní spojení 60528704/0600
telefon 379494222
FAX 379494311
identifikátor datové schránky 9tbb3v5
e - mailová adresa info@mestyskolovec.cz
elektronická podatelna https://ipodatelna.plzensky-kraj.cz/
webová adresa www.mestyskolovec.cz

informace na portálu ePUSA

Úřední hodiny úřadu městyse

Pondělí 7:30 - 11:00 11:30 - 17:00
Středa    7:30 - 11:00 11:30 - 17:00
Pátek 7:30 - 11:00 11:30 - 15:30

Provozní hodiny úřadu městyse, podatelny městyse a veřejného internetu

Pondělí 7:00 - 11:00 11:30 - 17:00
Úterý 7:00 - 11:00 11:30 - 14:00
Středa 7:00 - 11:00 11:30 - 17:00
Čtvrtek 7:00 - 11:00 11:30 - 15:30
Pátek 7:00 - 11:00 11:30 - 15:30

Provozní hodiny knihovny městyse

Pondělí:17:00 – 19:00 

Čtvrtek:16:30 – 19:00

Provozní hodiny pečovatelské služby městyse

Pondělí - Neděle:   7:00 - 20:00

Provozní hodiny pracovního dvora Koloveč - sběr odpadu

Středa: 15:00 - 17:00 (zimní provoz), 16:00 - 18:00 (letní provoz)

Sobota (vždy 1. v kalendářním měsíci):    9:00 - 12:00

Kde nás najdete

Mapa

Informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

 

1. Důvod a způsob založení subjektu:

Městys Koloveč jako územní samosprávná jednotka vznikl v souladu s § 1 a § 2 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění ke dni 23. 11. 1990 a dle § 4 tohoto zákona vystupuje v právních vztazích svým jménem a nese odpovědnost z těchto vztahů vyplývající, tedy je právnickou osobou ve smyslu § 18 odst. 2 písm. c/ zákona č. 40/1964 Sb., občanského zákoníku, v platném znění, a to právnickou osobou s plnou právní subjektivitou. Posláním městyse je zajištění veřejné správy na svém území, případně výkon státní správy v územním obvodu, za podmínek stanovených zákony (především hlava sedmá (článek 99-105) Ústavy ČR, a paragrafů 35-66 zák. č. 128/2000 Sb. v platném znění o obcích).

Úřad Městyse Koloveč je orgánem územní samosprávy a dle zákona o obcích plní úkoly v přenesené působnosti státu na městys na úseku (s výjimkou věci, které patří do působnosti výboru, komise nebo zvláštního orgánu): životního prostředí a vodního hospodářství, dopravy, vedení matrik a ověřování písemností, a jiné dle zvláštních předpisů.   
Pro styk s veřejností má úřad městyse Koloveč stanoveny úřední dny, kterými jsou:

 • pondělí a středa od 7:30 do 11.00 a od 11.30 do 17:00 hodin
 • pátek od 7.30 do 11.00 a od 11.30 do15:30

2. Popis organizační struktury a způsob získávání informací:

Úřad městyse Koloveč tvoří starosta, místostarosta a místostarostka a dále tajemník úřadu, který plní funkci statutárního orgánu zaměstnavatele dle zvláštních předpisů. Úřad městyse nemá další vnitřní členění.

Podatelna úřadu je místem podávání stížností, návrhů, podnětů, žádostí o informace, atd., odkud jsou tyto neprodleně předávány k posouzení a vyřízení. Povinným subjektem pro obdržení žádosti o informaci je starosta městyse.

3. Místo, lhůty a způsob podání opravných prostředků:

Úřad Městyse Koloveč je dle zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu, v platném znění, prvoinstančním orgánem k projednávání záležitostí občanů a organizací. Odvolacím orgánem dle zvláštních předpisů je Krajský úřad Plzeňského kraje. Opravné prostředky, je-li umožněno zvláštním zákonem, lze podat u orgánu 1. stupně, tj. Úřadu Městyse Koloveč. Informace či formuláře pro podání žádostí (zahájení řízení) lze získat u pracovníka, který je příslušným k rozhodnutí ve věci, přípustné je také  písemné podání navrhovatele (účastníka řízení) viz výše citovaný zákon.   
Žadatelé, fyzické nebo právnické osoby, které žádají o informaci podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, předkládají žádost podatelně úřadu k zápisu do podacího deníku k registraci.

Lhůty pro vyřizování žádostí o poskytnutí informace jsou uvedeny v zákoně č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím a jsou rozlišeny dle náročnosti na zpracování v rozmezí 15, 30 dnů a dle oblastí, ve které jsou věci projednávány. Lhůty jsou stanoveny jako maximální. Stanovené lhůty lze prodloužit nejvýše o 10 dnů, žádost se může v případě, že informace se nevztahují k působnosti městského úřadu i odložit.

4. Postup při vyřizování všech žádostí, návrhů a jiných dožádání občanů, který je dodržován úřadem městyse:

Lhůty jsou dány uvedeným správním řádem (zákon č. 500/2004 Sb., v platném znění) a jsou různé.

Lhůty pro vyřízení žádosti o poskytnutí informace na základě zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, stanoví citovaný zákon.  

5. Přehled nejdůležitějších předpisů, podle nichž  úřad městyse jedná a rozhoduje, informace o tom, kde jsou tyto předpisy poskytnuty k nahlédnutí a jsou jimi:

 • Listina základních práv a svobod
 • Ústava České republiky
 • Věstníky vlády České republiky
 • ústřední věstníky
 • Finanční zpravodaje Ministerstva financí České republiky
 • zákon o obcích (obecní zřízení)
 • zákon o krajích
 • správní řád
 • stavební řád
 • zákon o živnostenském podnikání
 • zákon o správních poplatcích
 • zákon o sociálním zabezpečení
 • zákon o přestupcích
 • zákon o matrikách
 • zákon o právu petičním
 • vyhláška o stížnostech
 • zákon o sdružování občanů
 • zákon o právu shromažďovacím
 • zákon o svobodném přístupu k informacím
 • zákon o právu na informace o životním prostředí
 • obecně závazné vyhlášky města
 • a související právní předpisy stanovící úkoly orgánům místní správy publikované ve Sbírce zákonů v platném znění

Do Sbírek zákonů lze nahlédnout a pořizovat výpisky nebo kopie jednotlivých stránek. Informaci podá zaměstnanec úřadu. Rovněž je možnost nahlédnout do Obecně závazných vyhlášek a nařízení městyse Koloveč, stejně tak do Usnesení vlády ČR a Nařízení Krajského úřadu Plzeňského kraje. 

6. Sazebník úhrad za poskytování informací

 1. Práce spojená s vyhledávání informace:
  • za každých i započatých 15 minut  48,- Kč včetně DPH
 2. Poštovné: dle aktuálního sazebníku České pošty
 3. Za vydání stejnopisu, opisu, výpisu nebo písemné informace z úředních spisů (soukromých spisů v úřední úschově), rejstříků, knih, záznamů, evidencí nebo listin dle sazebníku správních poplatků, část I zákona č. 634/2004Sb., položka 3a):
  • za každou i započatou stránku  60,- Kč včetně DPH
  • na přinesené disketě  48,- Kč včetně DPH
  • na přineseném CD nebo ZIP   96,- Kč včetně DPH
  • za každou i započatou stránku, je-li pořizována na kopírovacím stroji nebo na tiskárně počítače  18,- Kč včetně DPH
 4. Za pořízení kopií (budou-li žadatelem požadovány) zaplatí žadatel:
formát        černobílá kopie          barevná kopie
  jednostranná oboustranná jednostranná oboustranná
   A4     2,42 Kč včetně DPH     4,84 Kč včetně DPH      7,26 Kč včetně DPH    14,52 Kč včetně DPH
   A3     4,84 Kč včetně DPH     9,68 Kč včetně DPH    14,52 Kč včetně DPH    29,04 Kč včetně DPH

7. Výroční zprávy:

Výroční zprávou se rozumí dle § 18 citovaného zákona zpráva za předcházející kalendářní rok a činnosti Úřadu Městyse Koloveč, která bude zveřejněna vždy do 1. března na úřední desce  a na  internetových stránkách městyse.

8. Zveřejňování informací dálkovým přístupem:

E-mail:  info@mestyskolovec.cz
Internetové stránky: http://www.mestyskolovec.cz/

9. Odpovědi na informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím - viz příloha:

 
Výroční zpráva za rok 2023

Výroční zpráva za rok 2023


pdf ke stažení
288.8 kB
 
Výroční zpráva za rok 2022

Výroční zpráva za rok 2022


pdf ke stažení
36 kB
 
Výroční zpráva za rok 2021

Výroční zpráva za rok 2021


pdf ke stažení
36 kB
 
informace č 1_2022_podle zákona č 106_1999 Sb_o svobodném přístupu k informacím

Informace č. 1-2022 podle zákona č. 106-1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím


pdf ke stažení
34,8 kB
 
Výroční zpráva za rok 2020

Výroční zpráva za rok 2020


pdf ke stažení
36 kB
 
Výroční zpráva za rok 2019

Výroční zpráva za rok 2019


pdf ke stažení
36 kB
 
informace č 1_2019_podle zákona č 106_1999 Sb_o svobodném přístupu k informacím

Informace č. 1-2019 podle zákona č. 106-1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím


pdf ke stažení
28 kB
 
Výroční zpráva za rok 2018

Výroční zpráva za rok 2018


pdf ke stažení
36 kB
 
informace č 2_2018_podle zákona č 106_1999 Sb_o svobodném přístupu k informacím

Informace č. 2-2018 podle zákona č. 106-1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím


pdf ke stažení
50,6 kB
 
Poskytnutí informace_DuPonti_signed

Informace č. 1-2018 podle zákona č. 106-1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím


pdf ke stažení
408,6 kB
 
Výroční zpráva za rok 2017

Výroční zpráva za rok 2017


pdf ke stažení
36 kB
 
informace č 4_2017_podle zákona č 106_1999 Sb_o svobodném přístupu k informacím

informace č 4_2017_podle zákona č 106_1999 Sb_o svobodném přístupu k informacím.pdf


pdf ke stažení
28,4 kB
 
informace č 3_2017_podle zákona č 106_1999 Sb_o svobodném přístupu k informacím

Informace č. 3 -2017 podle zákona č. 106-1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím


pdf ke stažení
30,8 kB
 
Příloha - Informace č. 2 -2017 podle zákona č. 106-1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

Příloha k Informaci č. 2 -2017 podle zákona č. 106-1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím


pdf ke stažení
145,2 kB
 
Informace č. 2 -2017 podle zákona č. 106-1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím (1)

Informace č. 2 -2017 podle zákona č. 106-1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím


pdf ke stažení
27,6 kB
 
Informace č.1-2017 podle zákona č. 106-1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

Informace č. 1-2017 podle zákona č. 106-1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím


pdf ke stažení
34,4 kB
 
Výroční zpráva za rok 2016

Výroční zpráva za rok 2016


pdf ke stažení
36 kB
 
Výroční zpráva za rok 2015

Výroční zpráva 2015


pdf ke stažení
35,9 kB
 
Výroční zpráva za rok 2014

Výroční zpráva 2014


pdf ke stažení
35,9 kB
 
Výroční zpráva za rok 2013

Výroční zpráva 2013


pdf ke stažení
36 kB
 
Výroční zpráva za rok 2012

Výroční zpráva 2012


pdf ke stažení
35,9 kB
 
Výroční zpráva za rok 2011

Výroční zpráva 2011


pdf ke stažení
35,9 kB
 
Výroční zpráva za rok 2010

Výroční zpráva 2010


pdf ke stažení
35,9 kB
 
Výroč. zpráva o čin.městyse dle zák.106x

výroční zpráva za rok 2009


pdf ke stažení
56,8 kB
 
vyrocni_zprava2008

Výroční zpráva za rok 2008


pdf ke stažení
38,1 kB

Tento web používá soubory cookies. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.     Více informací o použití cookies