Telefon: +420 379 494 222
E-mail: info@mestyskolovec.cz
Vesnice roku 2010 Plzeňského kraje
a stříbrná Vesnice 2010 České republiky.
Sociální sítě
Instagram Youtube
Hledání
vyhledávání

Základní Škola

Historie školy v Kolovči je v knize Dějiny Kolovče a okolí od Jana Šindeláře popsána do roku 1935. Od tohoto roku se již začalo jednat o nové budově školy v Kolovči.

Ředitelem obecné a měšťanské školy byl do roku 1938 pan Eduard Kučera. Ve školním roce 1935/36 bylo zapsáno v obecné škole 169 žáků v pěti třídách a 172 žáků ve třech ročnících (čtyři třídy) měšťanské školy. Nejistá mezinárodní situace byla příčinou zavedení branné výchovy na škole a zároveň i zakoupení prvního radiopřijímače a „tlampačů„ do jednotlivých tříd.

1.září 1938 se stavá ředitelem školy p. Gustav Vavřík.

23.září 1938, na základě vyhlášení všeobecné mobilizace, odchází ředitel školy a učitel p.Frant. Šídlo.

Další vývoj školství v Kolovči byl silně ovlivněn ustavením protektorátu a vypuknutím 2. světové války.

Od roku 1939 byla zrušena branná výchova, občanská nauka, začíná výuka vaření, přidává se tělocvik. Od třetího ročníku obecné školy se vyučuje povinně němčina. Vyučovací hodina je upravena na 45 minut. Prováděla se revize knihoven a učebnic. Učebnice dějepisu byly zrušeny. Škola si koupila rozmnožovací přístroj (cyklostyl) a rozmnožovala pro děti poznámky z dějepisu, které připravovali učitelé.

Dne 16.4. 1939 se konala plenární schůze Újezdní rady v Kolovči, na níž se schválil plán pro novostavbu školy. Vypracoval ho architekt Al. Procházka z Domažlic se stavitelem Ant. Umprechtem z Kolovče.

Dne 6.5. 1939 byla konána schůze, kde byly otevírány oferty pro novostavbu škol. V sobotu 13.5. 1939 při nové schůzi bylo usneseno zadání prací na stavbu škol. Celkový náklad byl spočítán na 1.551.455,91 korun(mimo ústřední topení). Na toto rozhodnutí byl stavitelem K. Tomáškem z Plzně podán odpor. Tím bylo započetí stavby odloženo na neurčito.

6.5.1945 – „Od rána jest celý Koloveč plný vlajek, semtam se objevuje i vlajka sovětská a americká, na pokraji Kolovče velké slavobrány. Spěcháme vstříc Američanům. Prší, stále prší – to snad štěstí. Američany potkáváme až v Hradišti, navazujeme s nimi spojení a jedeme pak s nimi do Kolovče. Tady je vítá hudba, celý Koloveč je na nohou: SVOBODA ! „

1945/46 – Pro národní školy byly vydány nové učební osnovy, na měšťanských školách byly otevřeny II. – IV.ročníky a jednoleté učební kurzy JUK.

Od 4.12. 1946 bylo zavedeno školní stravování. Bylo podáváno teplé kakao a rohlík.

Od roku 1948 se obecná škola mění na národní a má pět postupných ročníků, měšťanská škola ve školu střední se čtyřmi postupnými ročníky. Povinná školní docházka trvá 9 let. Všechny správy škol se mění na ředitelství škol, vedoucí jsou ředitelé škol. Byly zavedeny zájmové kroužky.

V září 1948 byla vyslána deputace k ministrovi školství ve věci zařazení školy v Kolovči do pětiletého plánu. Deputaci tvořili předseda NV Josef Vondrák, člen školské rady Ladislav Holeček a ředitel školy Gustav Vavřík. Deputaci byl dán příslib o zařazení školy do pětiletky.

Dne 6.března 1950 konal MNV v Kolovči slavnostní schůzi, na niž byli pozváni zástupci žákovské samosprávy a školy. Došlo konečné rozhodnutí o stavbě nové školy v Kolovči.

4.dubna 1951 byla započata stavba nové školy v Kolovči vyměřovacími pracemi. Zatím jen mateřské.

Výstavba obecné a měšťanské školy v Kolovči byla zařazena na rok 1952.

Nová škola v Ko1ovči byla otevřena za účasti krajských, okresních a místních orgánů a široké veřejnosti v neděli dne 29.srpna 1954. Byla vybudována nákladem 4,178.000 Kčs bez tělocvičny.

Prvním ředitelem školy byl Jan Fišer, škola měla 7 tříd s 228 dětmi, učitelé byli: František Cha1oupka, Jiří Pomahač, Josefa Levorová, Jan Vrba, Alois Petráš, Karel Řeháček,Gustav Vavřík a Jiří Fleisleben, od 1.12.Helena Kadlecová (Holečková). První školnicí byla Magdaléna Bosáková, uklizečem Karel Bosák a topičem Jan Brejcha. Od 1.října 1954 bylo zahájeno vyvařování ve školní jíde1ně. Prvními kuchařkami byla p.Fišerová a Holubová. Stravovalo se průměrně 75 žáků.

Prací učitelů, žáků, rodičů a veřejnosti byly postupně upraveny prostory kolem školy, které mají rozlohu 4 ha, vysázeny okrasné keře v parku, upravena hřiště, vysázen sad se 60 stromy a zřízen školní pozemek se včelínem.

V březnu 1956 byla zahájena stavba tělocvičny. 30.10 1957 byla provedena kolaudace. 7. 3. 1958 byla provedena úřední kolaudace a tělocvična uvedena do provozu.

Počátkem šk.r.1958/59 odchází Jan Fišer do funkce inspektora ve Stodě a ředitelem školy je jmenován Jiří Pomahač. Dochází k přechodu od osmiletky k devítiletce, od roku 1960 jsou žákům poskytovány školní potřeby zdarma. Škola má v té době 9 tříd, I.stupeň je však stále 3 třídní.

V roce 1962 je poprvé otevřena školní družina, její vychovatelkou se stává Libuše Matějásková. Brzy je však opět zrušena pro malý zájem rodičů.

12.října 1962 odchází Jiří Pomahač a ředite1em je jmenován Karel Řeháček.

Šedesátá léta jsou charakterizována úsilím o větší efektivnost výuky i výchovy. Začínají se budovat odborné pracovny, jejichž cílem je zkvalitněni výuky, polytechnizace vyučování a 1epší využití didaktické techniky. Velkou zásluhu na budování odborných pracoven Př,F,Ch má v té době učitel Jaroslav B1ažek, který navrhl moderní úpravu zejména pracovny F-Ch i s rozvodem vody, p1ynu a elektřiny, dále pak vybudování skleníku v napojení na pracovnu přírodopisu. Měl též velkou zásluhu na rozvoji sportovní činnosti dětí založením kroužku basketbalu a zřízením hřišť pro tuto hru.

Sedmdesátá léta jsou charakterizována především racionalizací sítě škol obvodu - rušením jednotřídních škol. V těchto letech dochází ke zvětšování kapacity školy, i když ta se nerozšiřuje, ale postupně se zaplňují, všechny volné, dříve pomocné místnosti, z nichž mnohé nevyhovují moderním požadavkům. Postupně jsou rušeny jednotřídky v Kanicích, Mezholezích, Černíkově, Chocomyšli, Úboči, Srbicích a Čermné. Během 2 let tak přecházejí do zdejší školy děti ze 22 obcí a osad 8 MNV. Počet tříd se zvyšuje na 14 a počet žáků až na 366 dětí (1981). Tím je však překročena skutečná kapacita školy o 4 třídy, což vyvolává řadu prob1émů.

Osmdesátá léta jsou charakterizována úsilím o realizaci tzv. nového pojetí. Pedagogický kolektiv se postupně stabilizuje, dochází k novému rozvoji budování odborných pracoven, pozornost se zaměřuje na modernizaci metod a forem práce.

23.9. 1988 byla zahájena přístavba školy typu Chanos. 1.9. 1990 byla přístavba školy slavnostně otevřena.

V červnu 1993 odchází Karel Řeháček do důchodu. Na místo ředitele školy je na základě konkurzního řízení jmenován Mgr. Zdeněk Mlnařík.

Od roku 1989 až do současnosti dochází ve školství k nebývalým změnám od doby vládnutí Marie Terezie.

Nejdůležitější změny:

Stabilizuje se rozdělení základní školy na I.stupeň – 1.-5.ročník a II.stupeň na 6.-9. ročník

Zavádí se vzdělávací program Základní škola (do roku 2007)

Vyučují se cizí jazyky – angličtina, němčina, okrajově francouzština, od roku 2008 musí škola nabídnout žákům výuku angličtiny. Zavádí se volitelné předměty – výpočetní technika, technické kreslení, konverzace. Rozšiřují se nepovinné předměty a kroužky pro talentované žáky. V nebývalé míře se rozšiřují mimoškolní aktivity – besedy, koncerty žáků, exkurze, návštěvy divadel, soutěže a olympiády, tematické zájezdy pro žáky v tuzemsku i zahraničí, účast na aktivitách v obci.

Zavádí se moderní elektrotechnika – především počítače, vznikají počítačové učebny, datová síť, začínají se běžně využívat CD přehrávače, dataprojektory, v roce 2000 byla škola připojena k Internetu, byla zřízena elektronická pošta s doménou *@kolovec.cz , apod. Škola má své vlastní webové stránky www.kolovec.cz .

Vnitřek školy prošel renovací. Generální rekonstrukce topení, vody, sociálních zařízení, kuchyně, chodeb, celá škola se vymalovala.

Velkým krokem vpřed bylo zavedení odvětvového řízení škol a tím zřízení školských úřadů. Tento krok byl později bez znalosti věci zrušen. Školy byly opět řízeny odbory školství okresních úřadů.

Celospolečenské nadšení pro rozvoj školy v posledních několika letech značně ochablo. Rozvoj školy se zastavil.

1.ledna 2003 se stává škola právním subjektem - příspěvkovou organizací. Tato změna spočívá především v tom, že škola je zaměstnavatelem všech pedagogických a nepedagogických pracovníků, samostatně hospodaří s přidělenými státními a obecními prostředky.

Od školního roku 2007/08 učíme na škole dle vlastního školního vzdělávacího programu „Škola pro každého„. Každá škola si vytváří svůj samostatný vzdělávací program.

V současné době (školní rok 2008/2009) dochází do školy 222 žáků. Škola je plně organizovaná. Žáci jsou rozděleni do devíti tříd. Jsou zřízeny dvě oddělení školní družiny. Pro žáky, zaměstnance a cizí osoby vyvařuje školní kuchyně. Školu navštěvují žáci z 26 obcí, z toho z Kolovče je 42% žáků. Ve škole pracuje 16 pedagogických a 8 nepedagogických pracovníků.

Zpracoval Mgr. Zdeněk Mlnařík

Základní škola Koloveč

Tento web používá soubory cookies. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.     Více informací o použití cookies